Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 05.12.2022
  • Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim. Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 2 grudnia 2022 roku powziął informację, że spółka od niego zależna InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie, wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych od Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Portfel). Wartość nominalna Portfela wierzytelności, o którym mowa powyżej, wynosi ok 663 mln EUR (3,1 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 2 Grudnia 2022 roku). Emitent osobnym raportem poinformuje niezwłocznie o zawarciu umowy związanej z wygranym przetargiem. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Zakup wierzytelności od hiszpańskiego banku przez Kruka to kolejny etap umiędzynarodowienia Spółki (Kruk oprócz rynku polskiego i hiszpańskiego działa także na rynkach: rumuńskim, czeskim, słowackim, niemieckim oraz włoskim). Pod względem przychodów rynek hiszpański jest czwartym najważniejszym. Wysoka wartość nabywanego pakietu ma szansę wzmocnić solidne już fundamenty Spółki. W III kwartale przychody odnotowały po raz kolejny dodatnią dynamikę (po raz szósty z rzędu). Kruk wypracował 188 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 386,2 mln zł, co oznacza wysoką rentowność netto równą 48,7 proc. Stopa zadłużenia znajduje się na bezpiecznym poziomie 0,56. Od początku roku notowania Kruka spadły o 8,9 proc. Obecnie jedna akcja kosztuje 298 zł, co jest 17 proc. poniżej tegorocznych maksimów ze stycznia. W naszej ocenie kontynuacja obserwowanego od końca września silnego trendu wzrostowego zależy od skutecznego przełamania najbliższego oporu na poziomie 300 zł. (Ł. Bryl)

    05.12.2022

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).