Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 05.08.2022
  • Skorygowana EBITDA LIFO Orlenu w II kw. '22 sięgnęła 8,2 mld zł, wyżej od konsensusu. Skorygowana EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w drugim kwartale 2022 roku wyniosła 8,2 mld zł - podała spółka w prezentacji wynikowej. Wynik uwzględnia wycenę pozycji zabezpieczających na CO2 w wysokości 65 mln zł oraz hedging na poziomie minus 2,59 mld zł. Konsensusu PAP Biznes zakładał, że skorygowana EBITDA LIFO wyniesie 7,39 mld zł. Zysk netto PKN Orlen wyniósł w drugim kwartale 3,68 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 57,8 mld zł. EBITDA raportowana wyniosła w drugim kwartale 6,67 mld zł, a EBIT 5,22 mld zł. Wyniki na poziomie zysku netto, EBIT i raportowanej EBITDA nie są porównywalne z prognozami analityków, które zostały sporządzone przed ogłoszeniem przez PKN Orlen odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. PKN Orlen wskazał, że wyniki grupy w drugim kwartale były pod wpływem niestabilnego makro, a słabszy wynik na sprzedaży na stacjach paliw zrekompensowany został wzrostem w innych obszarach. (…) (Ł. Bryl)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki PKN Orlen za II kwartał należą do rekordowych w historii Spółki. Wysokie ceny na stacjach paliw oraz niski kurs złotówki (połowę przychodów Spółka wypracowała zagranicą) umożliwiły wygenerowanie przychodów w wysokości 57,8 mld zł, co stanowi ok. 44 proc. łącznych przychodów za cały 2021 r. Skorygowana EBITDA LIFO wyniosła 8,2 mld zł (11 proc. powyżej konsensusu rynkowego). Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 5,22 mld zł, co oznacza wzrost o 47,7 proc. k/k i 88,4 proc. r/r. Zysk netto wyniósł 3,68 mld zł (wzrost o 32,9 proc. względem poprzedniego kwartału i 65,3 proc. w porównaniu do II kwartału 2021). Najbardziej zyskownymi segmentami były segmenty rafinerii i petrochemii, które wypracowały odpowiednio 1,8 mld zysku EBITDA LIFO i 1,6 mld zł EBITDA LIFO. Największy wzrost zysku EBITDA LIFO wypracował jednak segment wydobycia ropy i gazu (5-krotny) do poziomu 304 mln zł. Od początku roku notowania PKN Orlen spadły o 2,6 proc., choć od połowy lipca znajdują się w delikatnym trendzie wzrostowym. W naszej ocenie, głównym czynnikiem ryzyka dla Spółki jest obecnie oczekiwane spowolnienie gospodarcze oznaczające mniejszy popyt na paliwa i tym sprzedaż PKN Orlen. (Ł. Bryl)

    5.08

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).