Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 04.12.2023
 • Zysk netto grupy Mercor w II kw. 23/24 wzrósł do 19,3 mln zł. Grupa Mercor w drugim kwartale roku obrotowego 2023/24 odnotowała 19,3 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 59,6 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie. Przychody spadły w tym okresie o 11 proc. rdr do 148,7 mln zł.

  Narastająco, po I półroczu 2023/24 (1 kwietnia-30 września 2023 r.), grupa ma 300,9 mln zł przychodów (-0,4 proc. rdr), 32,3 mln zł EBIT (-7,8 proc.) i 41,7 mln zł EBITDA (-5 proc. rdr). Zysk netto wzrósł z kolei o 37,8 proc. do blisko 32 mln zł. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 30 mln zł wobec 20,9 mln zł rok wcześniej.

  Jak podała spółka, wynik netto w I półroczu wsparło otrzymanie zwrotu zapłaconego podatku dochodowego z odsetkami w wysokości 10,5 mln zł.

  W pierwszym półroczu roku obrotowego 2023/24 grupa wygenerowała przychody z rynku krajowego na poziomie 51,1 proc. przychodów, czyli 153,6 mln zł. Z kolei 48,9 proc. sprzedaży, czyli 147,2 mln zł, pochodziła z rynków zagranicznych. (…) (PAP Biznes)

  Komentarz DM Banku BPS. Mercor to Spółka zajmująca się produkcją zabezpieczeń przeciwpożarowych (oddymianie grawitacyjne, wentylacja pożarowa, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych oraz drzwi i bramy ppoż.). Produkty sprzedaje w ponad 50 krajach w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Wyniki za III kwartał 2023 (II kwartał roku obrotowego 2023/24) są realnie słabsze niż rok temu. Przychody spadły o 11 proc. r/r do 148,7 mln zł, zaś zysk netto po wyłączeniu zdarzenia jednorazowego (zwrot zapłaconego podatku dochodowego z odsetkami w wysokości 10,5 mln zł) był niższy niż rok temu o 13 proc. Również narastająco od początku roku Mercor generuje słabsze wyniki niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. O ile przychody kształtują się na zbliżonym poziomie (300,9 mln zł wobec 301,9 mln zł rok wcześniej), to zysk operacyjny spadł o 7,8 proc. r/r do 32,2 mln zł, a zysk netto (po wyłączeniu zwrotu podatku) spadł o ok. 7,8 proc. do 21,4 mln zł. Mimo tego, od początku roku akcje Spółki znajdują się w trendzie wzrostowym (stopa zwrotu pozostaje dodatnia i wynosi 88 proc.), choć pod koniec wakacji kurs zatrzymał się na poziomie prawie 15-letnich szczytów (25 zł) i tylko okresowo próbując wyjść powyżej (na krótko). W naszej ocenie, obecne wyniki Spółki nie dają podstaw do trwałego przebicia tego poziomu. (Ł. Bryl)

  Podsumowanie sesji 1.12.2023

  04.12.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).