Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 03.12.2021
  • PCC Rokita planuje inwestycje w odnawialne źródła energii. PCC Rokita planuje inwestycje w odnawialne źródła energii w celu obniżenia śladu węglowego - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. PCC Rokita rozważa m.in. możliwość odejścia od paliwa węglowego poprzez przebudowę posiadanych kotłów rusztowych na gazowe czy też zamianę na kotły gazowe niskoparametrowe. PCC Rokita rozważa budowę kilku farm fotowoltaicznych o sumarycznej mocy ok. 30 MW. Realizacja największych planowana jest na terenach porekultywacyjnych. Celem jest budowa źródeł energii odnawialnej połączonych linią bezpośrednią z instalacjami produkcyjnymi. W przyszłości nie wyklucza się także zakupu terenów dedykowanych rozbudowie farm fotowoltaicznych. Jednocześnie spółka prowadzi rozważania dotyczące budowy farmy wiatrowej. W tym celu wytypowała atrakcyjne tereny, obecnie trwa analiza wykonalności i opłacalności projektu. Szacowany potencjał wybranych lokalizacji wynosi ok. 15 MW. (…). (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. PCC Rokita zajmuje się produkcją wyrobów chemicznych stosowanych między innymi do wytwarzania tworzyw sztucznych, w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym i papierniczym. Spółka planuje obniżyć ślad węglowy produkcji poprzez odejście od paliwa węglowego na rzecz gazowego oraz budowę kilku farm fotowoltaicznych o mocy ok. 30 MW oraz farm wiatrowych o mocy ok. 15 MW. W naszej ocenie decyzja o zwróceniu się w stronę odnawialnych źródeł energii jest słuszna nie tylko ze środowiskowego punktu widzenia, ale wynika także z chęci obniżenia kosztów Spółki, co w perspektywie długoterminowej przełoży się pozytywnie na rentowność PCC Rokita. Średnia rentowność netto w ostatnich 3 kwartałach ukształtowała się na poziomie 14,8 proc, co należy ocenić pozytywnie podobnie jak fundamenty Spółki. Historycznie patrząc Spółka od czasu debiutu na GPW (czerwiec 2014) nie zanotowała straty netto. Od początku 2021 łączny zysk netto wyniósł 236,4 mln zł i był prawie 4-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie 2020 r. Dobre wyniki przełożyły się na notowania. Od stycznia 2021 kurs akcji wzrósł o 73 proc i na koniec sesji czwartkowej wyniósł 92,4 zł, co jest wartością o 9,9 proc. niższą od tegorocznego maksimum z października. Informację o potencjalnym zdywersyfikowaniu źródeł energii traktujemy w kategoriach impulsu do wzrostów, ale nie spodziewamy się przebicia poziomu 10 zł za 1 akcję. (Ł. Bryl)

    3.12

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).