Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 03.08.2022
  • Grupa Kęty miała w II kw. 2022 r. ok. 246 mln zł zysku netto, powyżej szacunków (opis). Grupa Kęty miała w drugim kwartale 2022 r. 246,4 mln zł zysku netto - wynika z raportu półrocznego. Wcześniej szacowano zysk w tym okresie na 220 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1,648 mld zł, EBIT 309,6 mln zł, a EBITDA 350,3 mln zł. Zysk netto j.d. wyniósł 246 mln zł. W czerwcu Kęty szacowały przychody w drugim kwartale 2022 r. na 1,66 mld zł, EBITDA na 324 mln zł, EBIT na 281 mln zł, a zysk netto na 220 mln zł. Dla porównania, w drugim kwartale 2021 r. przychody wyniosły 1,15 mld zł, EBITDA 251,9 mln zł, EBIT 213,9 mln zł, a zysk netto 161,9 mln zł. W całym pierwszym półroczu 2022 r. przychody grupy wzrosły do 3.148,6 mln zł, EBITDA wyniosła 618,2 mln zł, EBIT 538,8 mln zł, a zysk netto 421,5 mln zł. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki Grupy Kęty za II kwartał okazały się lepsze niż przed rokiem i na poziomie zysków lepsze niż wstępne szacunki Spółki. Przychody wyniosły 1,648 mld zł (wzrost o 43,3 proc. r/r i spadek o 0,7 proc. względem czerwcowych szacunków), zysk operacyjny wyniósł 309,6 mln zł (wzrost o 44,7 proc. r/r i 10,2 proc. powyżej czerwcowych szacunków), a zysk netto wyniósł 246 mln zł (wzrost o 51,9 proc. r/r i 11,8 proc. powyżej czerwcowych szacunków). Wszystkie trzy segmenty Grupy wypracowały wyższe przychody niż przed rokiem. Największy wartościowy wzrost miał miejsce w segmencie Wyrobów Wyciskanych (plus 205,4 mln zł), choć wzrost porównywalny był jak w segmencie Systemów Aluminiowych (plus 198,4 mln zł). W II kwartale Spółka doświadczyła wzrostu zamówień z uwagi na obawy klientów o dostępność surowców spowodowaną inwazją Rosji na Ukrainę. W naszej ocenie, wyniki są bardzo dobre i tylko częściowo zawarte w cenach. Od początku roku notowania Spółki spadły o 11 proc., z kolei od połowy lipca kurs Grupy Kęty znajduje się w relatywnie wąskim przedziale konsolidacji 520-550 zł. Z uwagi na opublikowane wyniki spodziewamy się wzrostu notowań podczas najbliższych sesji, niemniej jednak w dłuższym terminie na kurs negatywnie będzie oddziaływać spodziewane spowolnienie gospodarcze w branży budowlanej oznaczające zmniejszenie popytu na produkty Spółki. (Ł. Bryl)

    3.08

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).