Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 03.02.2023
  • Przychody VRG w styczniu wyniosły 91,8 mln zł, wzrost o 11,9 proc. rdr – szacunki. Skonsolidowane przychody VRG w styczniu 2022 roku wyniosły 91,8 mln zł, co oznacza wzrost o 11,9 proc. rdr - poinformowała spółka we wstępnych szacunkach. Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) wyniosły w styczniu 47,8 mln zł, o 8,4 proc. więcej rdr. Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) wyniosły w styczniu 42 mln zł i były wyższe rdr o 15,8 proc. Sprzedaż online ukształtowała się w styczniu na poziomie 13,3 mln zł, co oznacza spadek rdr o 27,5 proc. VRG poinformowało, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnęła w styczniu 50,4 proc. i była niższa o 0,1 pp. rdr. Jak podano, łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy na koniec stycznia 2023 roku wyniosła 52,1 tys. m kw., czyli spadła o 0,6 proc. rdr. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. VRG odnotowało kolejny miesiąc z rzędu wzrost przychodów w ujęciu rocznym. W styczniu sprzedaż wzrosła łącznie o 11,9 proc. r/r do 91,8 mln zł, przy czym w segmencie jubilerskim (marka W. KRUK) wzrost był większy (plus 15,8 proc.) niż w segmencie odzieżowym (plus 8,4 proc.). Natomiast w ujęciu kwartalnym przychody się zmniejszyły (minus 49,2 proc.), co wynika z sezonowości sprzedaży (grudzień dla spółek odzieżowych jest najlepszym miesiącem w roku). Zwiększenie przychodów miało miejsce w segmencie dystrybucji stacjonarnej, podczas gdy sprzedaż online spadła o 27,5 proc., co pokazuje, że w okresie postpandemicznym klienci chętniej dokonują zakupów w sposób tradycyjny niż poprzez Internet. Wzrosty przychodów należy postrzegać jako pierwszy krok w budowie wartości Spółki. Kluczowe jest jednak kształtowanie się kosztów, które znajdują się obecnie pod presją inflacyjną oraz zysku netto. W przypadku VRG po trzech kwartałach 2022 zysk netto wyniósł 45,6 mln zł, co przy przychodach na poziomie 904,95 mln zł, oznacza rentowność netto równą 5 proc. Jest to więcej niż przed rokiem, zarówno pod względem rentowności (plus 1,3 p.p.), jak i wartości nominalnej zysku netto (plus 19,1 mln zł). Dobre wyniki nie przełożyły się na kurs Spółki, której wartość w 2022 spadła o 11,7 proc. Zachowanie notowań przez ostatnie pół roku to wąska konsolidacja w przedziale 3,25-3,5. Kluczowym oporem jest 3,5 zł. W naszej ocenie brakuje obecnie impulsów do wybicia górą. (Ł. Bryl) 

    3.02.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).