Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 02.12.2022
  • Grupa CCC miała w III kw. 2022/23 r. 64,9 mln zł straty netto j. d. wobec 12,2 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa CCC miała w trzecim kwartale roku obrotowego 2022/23 64,9 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 12,2 mln zł zysku netto w analogicznym okresie rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł w tym okresie 24 mln zł wobec 73,5 mln zł zysku przed rokiem. Przychody grupy wyniosły 2,42 mld zł wobec 2,06 mld zł rok wcześniej. Na początku listopada CCC przedstawiło wstępne wybrane dane finansowe za III kwartał. Szacowało wtedy, że w trzecim kwartale roku obrotowego 2022/23, czyli w okresie sierpień-październik, miała 173 mln zł zysku EBITDA, 197 mln zł skorygowanego zysku EBITDA i 21 mln zł zysku operacyjnego. Przychody grupy szacowano na 2,424 mld zł. Narastająco, po trzech kwartałach 2022/23 grupa CCC ma 317,8 mln zł straty netto jednostki dominującej, 1,2 mln zł straty operacyjnej i 6,68 mld zł przychodów, co oznacza wzrost 21,3 proc. rdr. Grupa podtrzymała dotychczasowe założenia dotyczące sprzedaży całorocznej w bieżącym roku obrotowym na poziomie 9-9,2 mld zł. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki CCC za III kwartał to ponownie wzrosty przychodów i brak rentowności na poziomie wyniku finansowego netto. Przychody wzrosły o 17,5 proc. r/r do 2,42 mld zł, zysk operacyjny wyniósł 24 mln zł (spadek o 96,7 proc. r/r) i strata netto jednostki dominującej w wysokości 64,9 mln zł (rok temu Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 12,2 mln zł). Narastająco od początku roku strata netto wynosi już 317,8 mln zł. Wyniki pokazują, że CCC utrzymuje wysoki potencjał do generowania przychodów, co wynika z dynamicznego rozwoju segmentu offprice (Spółka planuje otwarcie łącznie 250 sklepów HalfPrice do 2025 roku) oraz rozwoju działalności Grupy Modivo (planowane jest uruchomienie marketplace oraz zwiększenie udziału zagranicy w przychodach). Natomiast wyzwaniem pozostaje kształtowanie się wyniku finansowego netto. To przekłada się na kurs akcji. Od początku roku notowania CCC spadły o 63 proc. Od trzech miesięcy kurs porusza się w trendzie bocznym (34-40 zł). W naszej ocenie brakuje obecnie impulsów do wyjścia z konsolidacji. (Ł. Bryl)

    02.12.2022

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).