Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 02.12.2021
  • Szacunkowe przychody za listopad 2021 r. Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w listopadzie 2021 r. wyniosły 113,8 mln zł wobec 64,0 mln zł w listopadzie 2020 r., co oznacza wzrost o 78% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres ośmiu miesięcy od kwietnia do listopada 2021 r.) skonsolidowane przychody wyniosły 768,4 mln zł wobec 468,3 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 64% rdr. Jednocześnie Zarząd informuje, iż niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wielkości prezentowane w raportach okresowych. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Grodno zajmuje się dostawą kompleksowych rozwiązań budynkowych oraz dystrybucją artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Spółka aktywnie rozwija także segment zielonej energii pod kątem fotowoltaiki, pomp ciepła i stacji ładowania pojazdów. Wstępne przychody za listopad, jakie podała Spółka, wykazują wysoką dynamikę wzrostową. Przychody zwiększyły się o 78 proc. r/r i wyniosły 113,8 mln zł (wobec 64 mln zł w listopadzie 2020). Również narastająco od początku roku obrotowego (dla Grodna to okres od kwietnia) przychody wzrosły o 64 proc. r/r do 768,4 mln zł (wobec 468,3 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem). W naszej ocenie wysoka dynamika przychodów wynika częściowo z rosnącej inflacji oraz z zintensyfikowanych zakupów konsumentów zainteresowanych inwestycjami w OZE, których przepisy rząd chce od kwietnia 2022 r. istotnie zmienić. Procedowana zmiana rozliczeń fotowoltaicznych instalacji prosumenckich jest mniej korzystna niż obecna, stąd wielu klientów decyduje się na inwestycję przed kwietniem 2022. Notowania Spółki na koniec sesji środowej ukształtowały się na poziomie 15,7 zł (12,3 proc. poniżej tegorocznego maksimum z października). Widzimy wciąż potencjał do wzrostów Spółki. (Ł. Bryl)

    2.12

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).