Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 02.06.2023
 • ANSWEAR.COM. Zawarcie umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Fashion Trends Group Sp. z o.o. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 17/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. Zarząd Answear.com SA ("Spółka") informuje, że w dniu 1 czerwca 2023 r. w wykonaniu postanowień przedwstępnej umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Fashion Trends Group sp. z o.o. ("FTG") zawartej dnia 9 lutego 2023 r. pomiędzy Spółką Fashion Trends Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000690278) ("FTG"), p. Łukaszem Lepczyńskim oraz JPO INVEST S.A. s.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, wpisaną do Rejestru Handlu i Spółek Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B254627, Spółka oraz FTG:

  1. Zawarły umowę objęcia akcji, na podstawie której FTG objęła 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki ("Akcje ZCP");

  2. Na pokrycie Akcji ZCP zawarły umowę wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki FTG, którą stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego dobrami konsumpcyjnymi za pośrednictwem sklepów internetowych, marketplace'ów i sklepów stacjonarnych prowadzonych pod markami SneakerStudio oraz PRM; (…)  (PAP Biznes)

  Komentarz DM Banku BPS. Answear.com finalizuje przejęcie przedsiębiorstwa Fashion Trends Group, czyli w praktyce zyskuje kontrolę nad dwiema markami (PRM oraz Sneakers Studio), które stanowić będą istotne uzupełnienie oferty Spółki. Marka PRM to nowy koncept oferujący produkty z segmentu luxury streetwear & fashion kierowane do pokolenia millenialsów i GEN-Z. Obecnie sprzedaż prowadzona jest online, ale marka posiada także jeden butik stacjonarny w Warszawie. Z kolei, Sneakers Studio jest liderem rynku w sprzedaży obuwia typu sneakers i odzieży streetwear w segmencie mid premium w Polsce i na Ukrainie oraz drugim co do wielkości sklepem ze sneakersami w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem przejęcia nowych marek jest dalsze przyspieszenie rozwoju Answear.com, którego dynamika jest imponująca. W I kwartale 2023 przychody wzrosły o 52 proc. do 271,1 mln zł, zysk EBITDA wzrósł o ponad 337 proc. r/r do 15,3 mln zł, a na poziomie wyniku netto, Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 3,4 mln zł wobec straty netto rok wcześniej. W naszej ocenie, przejęcie nowych brandów nie tylko zwiększy skalę działalności, co pozwoli także na uzyskanie wyższej rentowności, ale także wzmocni Answear.com jako jednego z wiodących podmiotów branży fashion e-commerce działającego na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozszerzy działalność Spółki o nowy segment i grupy klientów. Notowania Answear.com od początku roku wzrosły o 27 proc. Spodziewamy się, że wzrost skali działalności, dobre wyniki, ciekawy koncept i efektywny model biznesowy pozwolą na kontynuację trendu wzrostowego. (Ł. Bryl)

  Podsumowanie sesji 01.06.2023

  02.06.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).