Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 02.02.2023
  • Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.01.2023 r. Zarząd Spółki "MPAY" S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-31.01.2023r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji "MPAY" na dzień 31.01.2023r. wynosiła 1,176 mln i była większa od liczby kont użytkowników na koniec grudnia 2022 o 27 tys. Liczba kont użytkowników na dzień 31.01.2022r. wynosiła 750,3 tys., co oznacza dynamikę wzrostu liczby użytkowników w ujęciu rocznym w wysokości 156,74%.
    (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. MPay to dostawca rozwiązań w zakresie płatności mobilnych, notowany na rynku NewConnect od 2011 r. Spółka podała, że w styczniu po raz kolejny liczba użytkowników się zwiększyła zarówno w porównaniu do zeszłego miesiąca (plus 2,3 proc.) jak i w odniesieniu do stycznia 2022 (plus 156,7 proc.). Obecnie MPay posiada 1,176 mln kont użytkowników, co stanowi ok. 3 proc. polskiego społeczeństwa. To z jednej strony dużo, a z drugiej pokazuje jak wielki potencjał do dalszego rozwoju tkwi w polskim rynku. Rosnąca liczba użytkowników przekłada się na wzrosty przychodów Spółki. Po trzech kwartałach 2022 MPay wypracował przychody wyższe o 67,8 proc. niż w analogicznym okresie 2021 (19,1 mln zł wobec 11,4 mln zł rok wcześniej). Zysk netto również uległ zwiększeniu (plus 15,6 proc r/r), choć w wartościach absolutnych wzrost wyniósł zaledwie 7 tys. zł. MPay wciąż znajduje się w fazie rozwoju, stąd wyzwaniem pozostaje rentowność, która obecnie znajduje się na marginalnych poziomach (rentowność netto w III kwartale wyniosła zaledwie 0,12 proc.). To częściowo tłumaczy spadkowy trend na akcjach Spółki jaki panował przez niemal cały 2022 r. Stopa zwrotu w akcje MPay w 2022 r. była ujemna i wyniosła minus 68 proc. Mimo niskiej rentowności, Spółka jest zabezpieczona finansowo. Na koniec III kwartału stopa zadłużenia wyniosła 0,45 (poniżej wartości referencyjnych), a płynność natychmiastowa (środki pieniężne/zobowiązania) ukształtowała się na  bardzo wysokim poziomie 1,05. Oba wskaźniki oceniamy pozytywnie.
    (Ł. Bryl)

     02022023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).