Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 01.12.2023
  • Develia wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 160 mln zł. Develia wyemituje obligacje o łącznej, maksymalnej wartości nominalnej 160 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Obligacje zostaną wyemitowane 8 grudnia 2023 roku. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik referencyjny WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3,40 proc. w skali roku. Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 8 grudnia 2027 roku. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Finansowanie się deweloperów poprzez emisję obligacji jest bardzo popularne w branży. Warunki proponowanej emisji należy uznać za korzystne zarówno dla Develii jak i potencjalnych obligatariuszy (nabywców obligacji). Biorąc pod uwagę obecny WIBOR 3M oraz proponowaną marżę (3,4 proc.) finalne nominalne oprocentowanie wynosi 9,23 proc., co jest wartością powyżej ostatniego odczytu inflacji (w październiku inflacja wyniosła 6,5 proc.). Jednocześnie można się spodziewać, że w perspektywie najbliższych miesięcy wysokość WIBOR-u 3M będzie spadać, na czym korzystać będzie Spółka. Develia nie podała w komunikacie informacji o celu emisji, ale biorąc pod uwagę specyfikę branży oraz dotychczasowe praktyki, pozyskane środki zapewne przeznaczone zostaną na nowe inwestycje, tym m. in. na zakup gruntów pod przyszłe budowy (Develia działa w obszarze zarówno budownictwa mieszkalnego jak i biurowego). Inwestycję w akcje Develii w 2023 r. należy uznać za bardzo udaną - od początku roku notowania Spółki wzrosły dwukrotnie. Obecnie kurs (4,94 zł) oscyluje wokół 15-letnich szczytów. Kluczowym poziomem do pokonania jest 5 zł, który przekraczany był w tym roku kilkukrotnie, ale za każdym razem nietrwale. W naszej ocenie, szukając obecnie fundamentalnych czynników umożliwiających wybicie górą, należy poczekać na wyniki za IV kwartał. (Ł. Bryl)

    Podsumowanie sesji 30.11.2023

    01.12.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).