Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 01.12.2022
  • LiveChat Software miał w II kw. 2022/23 r. 39,6 mln zł zysku netto, zgodnie z konsensusem. LiveChat Software miał w drugim kwartale roku obrotowego 2022/23, czyli w okresie lipiec-wrzesień 2022 r., 39,6 mln zł zysku netto wobec 32,7 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 39,7 mln zł, a oczekiwania analityków mieściły się w przedziale 38,2-40,9 mln zł. Przychody w drugim kwartale 2022 r. wzrosły do 74,5 mln zł z 55,7 mln zł przed rokiem, a zysk operacyjny do 42,6 mln zł z 35,8 mln zł. Analitycy oczekiwali 73 mln zł przychodów i 42,6 mln zł EBIT. EBITDA w drugim kwartale - według obliczeń PAP Biznes - wyniosła 46 mln zł, czyli była na poziomie oczekiwanym przez rynek (45,9 mln zł). W całym pierwszym półroczu 2022/23 przychody LiveChat Software wyniosły 141,3 mln zł (+35,1 proc. rdr), EBITDA 88,1 mln zł (+26,7 proc. rdr), EBIT 81,3 mln zł (+27,3 proc. rdr), a zysk netto 75,6 mln zł (+27,4 proc. rdr). "Customer churn", czyli wskaz´nik odejs´ć klientów, od początku roku finansowego kształtował się na poziomie ok. 3 proc. (w ujęciu miesięcznym). (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki Livechat za II kwartał (w przypadku roku obrotowego Spółki to okres lipiec-wrzesień) są lepsze niż przed rokiem i wyższe niż kwartał temu oraz zgodne z oczekiwaniami. Przychody wzrosły do 74,5 mln zł, co oznacza wzrost o 33,8 proc. r/r i 11,6 proc. k/k wobec oczekiwań na poziomie 73 mln zł. Zysk operacyjny był zgodny z konsensusem i wyniósł 42,6 mln zł (wzrost o 19,1 proc. r/r i 10 proc. k/k). Zysk netto zaś był nieznacznie niższy niż oczekiwania rynkowe i ukształtował się na poziomie 39,6 mln zł (wzrost o 21,2 proc. r/r i 10 proc. k/k). Wprowadzenie nowego cennika produktów Spółki, zwiększenie MRR (powtarzalnych przychodów) oraz niski wskaźnik odejść klientów (3 proc.), stanowią solidną podstawę do dalszych wzrostów przychodów, aczkolwiek słabszy dolar w ostatnich miesiącach może osłabić ich dynamikę wzrostu. Kurs akcji Livechat wyniósł na koniec środowej sesji 109,4 zł, będąc 12,8 proc. poniżej tegorocznego maksimum z stycznia. Od sierpnia notowania Spółki poruszają się w przedziale konsolidacji 100-118 zł. W naszej ocenie, podane wyniki nie stanowią obecnie silnego impulsu do wyjścia z trendu bocznego. (Ł. Bryl)

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).