Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 01.07.2022
  • Livechat Software miał w 2021/22 roku 119 mln zł zysku netto, wzrost o 18,8 proc. r/r. Livechat Software miał w roku obrotowym 2021/22, zakończonym 31 marca 2022 roku, 119 mln zł zysku netto wobec 100,2 mln zł rok wcześniej, o 18,8 proc. więcej r/r - podała spółka w raporcie rocznym. Przychody wzrosły do 222,5 mln zł ze 179 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 24,3 proc. r/r. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 128,1 mln zł wobec 107,1 mln zł rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 19,8 proc. r/r do 140 mln zł. Spółka podała w raporcie, że wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) grupy na koniec marca 2022 r. wyniosła 4,64 mln USD, co oznacza wzrost o 4,5 proc. w stosunku do stanu na koniec grudnia 2021 r. i o 15,4 proc. r/r. (…) (PAP Biznes)

    LiveChat Software chce wypłacić łącznie 113,3 mln zł dywidendy za 2021/22. Zarząd LiveChat Software rekomenduje, by spółka wypłaciła za 2021/22 rok łącznie 113,3 mln zł dywidendy, czyli 4,4 zł na akcję - podała spółka. Zarząd proponuje wypłatę drugiej zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 29,36 mln zł. Jednostkowy zysk netto spółki wyniósł w 2021/22 118,57 mln zł. Spółka poinformowała, że zarząd proponuje wypłatę drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021/22 w kwocie 29,36 mln zł. Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to 29 lipca, a planowany dzień wypłaty zaliczki to 5 sierpnia. (…) (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wyniki podane przez Livechat za rok obrotowy 2021/22 (kwiecień-marzec) są bardzo dobre. Przychody wzrosły o 24,3 proc. r/r do 222,5 mln zł, a zysk netto zwiększył się o 18,8 proc. r/r do 119 mln zł. To oznacza wysoką rentowność netto na poziomie 53,5 proc. Perspektywy dalszego rozwoju również są optymistyczne z uwagi na wzrost wskaźnika MRR, który oznacza miesięczne powtarzające się przychody, a te w ujęciu rocznym wzrosły o 15,4 proc. Głównym produktem Spółki pozostaje LiveChat (udział na poziomie 93,2 proc. w przychodach), którego obecna liczba klientów przekroczyła 36 tys. (na koniec grudnia 2021 35,559 tys. ). Pozostałe dwa produkty (ChatBot oraz HelpDesk) generują odpowiednio 5,4 proc. i 1,4 proc. łącznych przychodów. Dobre wyniki skłoniły Spółkę do wypłaty dywidendy w wysokości 96 proc. zysku netto jednostki dominującej (łącznie 113,3 mln zł), co wynika z polityki dywidendowej Spółki stanowiącej, że wypłatę najwyższej możliwej części zysku, chyba że pojawią się okazje inwestycyjne generujące wyższą stopę zwrotu niż wypłata dywidendy. Wielkość wypłaconej dywidendy oznacza 4,4 zł za akcję i umiarkowanie wysoką stopę dywidendy na poziomie 4,5 proc. W naszej ocenie, wypłata prawie całości zysku netto w formie dywidendy, a tym samym w znikomym stopniu zasilenie jej kapitału zapasowego, nie stanowi zagrożenia dla fundamentów Spółki ani jej długoterminowej wartości. Udział kapitału własnego w pasywach na koniec marca 2021 był na bardzo bezpiecznym poziomie i wyniósł 0,9, a zadłużenie Spółki jest marginalne. (Ł. Bryl)

    01.07

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).