Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 01.06.2023
 • Skup akcji własnych. Zarząd Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), mając na uwadze: (i) postanowienia uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2022 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2022 r. z tego samego dnia, (ii) postanowienia uchwały Zarządu Spółki z dnia 30 listopada 2022 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 37/2022 z tego samego dnia, (iii) postanowienia uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 maja 2023 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2023 z dnia dzisiejszego, (iv) rekomendację doradców Spółki z zakresu relacji inwestorskich, działając w oparciu o upoważnienie zawarte w uchwale 30/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu dzisiejszym postanowił o nabyciu w okresie do dnia 30 czerwca 2023 r., w trybie powszechnego skupu akcji, tj. poprzez publiczne zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert nabycia akcji, akcji Spółki w łącznej ilości nie większej niż 235.360 akcji (tj. 4,20% ogólnej liczby głosów w Spółce) za cenę 80,00 złotych za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę nie większą niż 18.828.800,00 PLN, a zatem za kwotę stanowiącą sumę:

   a) niewykorzystanej na nabycie akcji własnych w 2022 r. kwoty deklarowanej przez Zarząd Spółki jako transfer do akcjonariuszy za rok 2021, tj. 7.172.858,00 PLN,

   b) połowę łącznej kwoty (w zaokrągleniu w górę do pełnych akcji) deklarowanej przez Zarząd Spółki na nabycie akcji własnych we wniosku o podział zysku za rok 2022 (tj. ok. 11.655.942,00 PLN), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2023 z dnia dzisiejszego. (…) (PAP Biznes)

  Komentarz DM Banku BPS. Comp specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa sieciowego oraz rozwiązaniach dedykowanych dla rynku handlu i usług. Miniony rok, tak jak i bieżący, z uwagi na sytuację geopolityczną, stawia dodatkowe wyzwania w zakresie walki z cyberprzestępcami. Wojna w Ukrainie nasiliła aktywność hakerów (według CERT Polska w 2022 roku odnotowano wzrost cyberataków o ponad 180 proc.), a to z kolei zwiększa popyt na usługi związane z bezpieczeństwem IT. Wartość rynku w 2022 r. wyniosła ok. 600 mln USD, a do 2025 r. ma wzrosnąć do 860 mln USD. Comp zakłada, że będzie rósł w tempie zbliżonym do rynku, podkreśla przy tym, że segment cyberbezpieczeństwa jest coraz bardziej rentowny. Spółka zakłada, że w 2023 r. osiągnie zysk EBITDA na poziomie 95 mln zł (w 2022 r. 74 mln zł). Comp nie zdecydował się w tym roku na wypłatę dywidendy, podjął natomiast decyzję alternatywną, również korzystną dla akcjonariuszy, czyli skup akcji własnych. Co ważne, ustalona cena znajduje się powyżej kursu akcji z wczorajszego zamknięcia (80 zł wobec 57,8 zł na koniec środy), a przedmiotem skupu ma być wielkość akcji odpowiadająca ok. 4 proc. ogólnej liczby głosów w Spółce. W naszej ocenie, Comp znajduje się obecnie w trendzie wzrostowym z szansami na jego kontynuację. (Ł. Bryl)

  Podsumowanie sesji 31.05.2023

   01.06.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).