Opracowanie z dnia 20 lipiec 2022

20.07

... Poniedziałkowy ruch w górę o ponad 3% oczywiście poprawia w niewielkim stopniu reputację byków w ewidentnym i silnym trendzie spadkowym. W zasadzie najgorzej powinni się czuć w tej chwili inwestujący trendowo, bo od ponad miesiąca poziom zbliżony do 1700 atakowany jest ze wszystkich stron. Niemniej warto pamietać że jeszcze kilka sesji temu (dwie-trzy) kurs przebywał na najniższych od ponad półtora roku poziomach. Stąd trudno mówić o jakiejkolwiek sile byków, a jedynie o ciągłej permanentnej obronie. Najbliższy opór to nadal strefa „czarnych kruków” z 8-10 VI - 1720-1830 pkt. Powyżej zaś kurs pozostawił po sobie na przyszłość 1863 pkt. chyba trochę mniej istotny opór w postaci majowych maksimów. Na obecnych poziomach nie występują już żadne istotne wsparcia. A te które znamy, położone niżej, mają jedynie historyczne znaczenie. Podczas sesji 24 I pojawił się spadek nie notowany tu od listopada 2020, a utworzony tego dnia czarny korpus jest największy od czasów okolic covidowego dołka czyli 2 lata. W ten sposób aż do 2283 pkt. staje się póki co następnym niepokonanym oporem. Wcześniej powagi dodaje strefa marcowo-kwietniowych maksimów. Tworzą one dość daleko stąd, strefę oporu 2181-2187 pkt., Nieco bliżej znaczenia jako opór nabiera kwietniowa strefa konsolidacji 2080-2124 pkt. Wykres tygodniowy wzbogacił się o świecę z dolnym cieniem wskazującym na nawis popytowy. Ważniejszy jest jednak ten kończący pierwszą dekadę czerwca czarny korpus. Jego zneutralizowanie - wyjście ponad 1827-1851 pkt. będzie oznaczać pełną i chyba po raz pierwszy od dawna gotowość byków do wzrostów. Średnie wykładnicze z 15/45 sesji tworzą dodatkową szeroką strefę oporu 1675-1742 pkt. Wskaźnik adx(14) - 29pkt. bokiem w dół opada co oznacza krótki przystanek w rozpoczętym nie tak dawno trendzie spadkowym. Dojdzie do jego neutralizacji podczas ruchu ponad 1800 pkt.

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).