Opracowanie z dnia 01 marzec 2023

... W zamyśleniu ...Ostatnie sesje to utrzymywanie się kursu pod sekwencją średnich wykładniczych 15/45. Jednocześnie pojawieniesię zmiennych kolorów korpusów świec świadczy, że rynek chwilowo znalazł się na rozdrożu i szuka nowej drogi. Sytuacjabyków w bardzo krótkiej perspektywie oczywiście nie jest do pozazdroszczenia. W średnioterminowej z kolei szanseniedźwiedzi mają się bardzo podobnie. Najbliższe wsparcie to tegoroczne minimum 1787 pkt. Pokrywa się on ze środowymdołkiem. Ten wspomniany poziom plus „obronny” dołek - 1792 pkt. daje razem ciekawą strefę wsparcia. Dalejjest nieco niżej 1757 pkt. - poświąteczne minimum. Jeszcze niżej kształtują się przedświąteczne minima (z 20 XII) - 1724pkt. z 12 XII - 1714 pkt. oraz 1681 pkt. z 22 XI. Kolejne wsparcia znajdują się już stosunkowo daleko. Minimum z 10 XI -1619 pkt., minimum z 26 X - 1443 pkt i mały dołek z z 20 X - 1385 pkt. Byki w krótkiej, ale i w średnioterminowej perspektywienieustająco kontrolują sytuację. Najbliższy opór maksimum z 10 II - 1912 pkt. Wyżej znajduje się strefa ubiegłorocznychwiosennych maksimów 2088-2187. Wykres tygodniowy wzbogacił się o czarny korpus, podobny w swejobjętości co do tego z pierwszej dekady lutego. Byki wciąż chroni sekwencja „Trzech Białych Żołnierzy”. Cała strefa obejmującawspomniane trzy białe korpusy 1411-1692 pkt. Wspomniane wcześniej na początku średnie wykładnicze z15/45 sesji tworzą dodatkową, bardzo wąską strefę oporu 1838-1843 pkt. Wskaźnik adx(14) - 20 pkt. Nieśmiało podniósłsię. Oznacza to próbę utrendowienia w kierunku spadkowym, Zostanie on zneutralizowany po ruchu ponad 1848pkt.

28.02

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).