... W sierpniowym lekko niedźwiedzim zamyśleniu ...

Byki i niedźwiedzie - tygodnik sytuacyjny

Opracowanie z dnia 10 sierpień 2023

BiN 594

...Słabość w obozie byków jest już bezwzględnie widoczna. Kurs zmierza w kierunku długości ruchu spadkowego do jakich przyzwyczaił obserwatorów w maju i czerwcu. Poza tym osiadł na średniej wykładniczej z 45 sesji co miało miejsce ostatni raz miesiąc temu. Obecny spadek to wynik/splot wielu czynników. Jednym z nich jest gotowość do wykonania korekty większego rzędu, biorąc pod uwagę wykonanie minimalnego zasięgu 2181 pkt. Także wysokie jak na standardy tego trendu poziomy wykupienia średnioterminowych oscylatorów, które jak wiemy nie wywołują spadków, ale potrafią ograniczać dalsze wzrosty. Minimum z 12 VII - 2060 pkt. to najbliższe wsparcie. Poniżej znajduje się kluczowe minimum z lipca - 1989 pkt. O jego unikatowości decyduje podobna długość ruchu spadkowego do tego jaki pojawił się podczas krótkiej majowej przeceny. Kurs jest na rocznych maksimach stąd na obecnych poziomach nie występują już istotne opory. Minimum z ostatniego dnia maja (1890) to kolejne wsparcie. Następne wsparcie to minimum z 6 IV - 1749 pkt. Poniżej znajduje się dno wzrostowego „młota” - 1626 pkt. z 20 III . oraz 1661 pkt. minimum z 24 III. Kolejne miejsca będące wsparciem to minima z 10 XI - 1619 pkt., z 26 X - 1443 pkt i mały dołek z 20 X - 1385 pkt. Te jednak znajdują się już relatywnie bardzo daleko. Wykres tygodniowy, wzbogacił się o mniej istotny mały czarny korpus, który figuruje jako klasyczna niepomiarowa szpulka. Minimum tego z połowy lipca (2020) można uznać za kluczowe w trwającej hossie. Równie kluczową rolę jako wsparcie tyle, że znacznie niżej będzie pełnił cały biały korpus z połowy kwietnia z minimum 1758. Jest on równie ważny, tak jak ten poprzedni, także biały z ostatniego tygodnia marca. Współtworzy on wraz z poprzednimi dwiema wzrostową formację „Gwiazdy porannej Doji”. Byki wciąż chroni sekwencja „Trzech Białych Żołnierzy”. Cała strefa obejmująca wspomniane trzy białe korpusy to 1411-1692 pkt. Kurs porusza się ponad średnimi wykładniczymi z 15/45 sesji, które razem tworzą dodatkową strefę walki 2096-2143 pkt. Wskaźnik adx(14) - 25 pkt. porusza się w dół co oznacza korygującą aktualny trend wzrostowy sugestię. Rynek znalazł się na skraju, stąd w obawie o jego niedźwiedzie zachowanie tym razem bez typów.

 

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).