... Rozpaczliwie bycza obrona ...

Byki i niedźwiedzie - tygodnik sytuacyjny

Opracowanie z dnia 28 czerwiec 2022

28.06

... Majowe minima pozostały niepokonane, a byki otrzymały swoją małą szansę na podniesienie. Tymsamym popyt znalazł się, co wcale ostatnio nie przychodzi im często, w okolicach 10-dniowego maksimum.Najbliższy opór to strefa „czarnych kruków”. Z 8-10 czerwca 1720-1830 pkt. Jest to w tej chwili kluczowyopór. Sytuacja w oczekiwaniu na potencjalne wzrosty jest zatem niezwykle trudna, zwłaszcza, że kurs przebywanadal blisko majowych dołków. Stąd majowe minima 1652 pkt. to najbliższe wsparcie. Powyżej zaś kurspozostawił po sobie na przyszłość 1863 pkt. chyba trochę mniej istotny opór w postaci majowych ekstremów.Będąc w okolicach ponad rocznych minimów trudno tu mówić o względnie istotnych poziomach wsparcia.Poza wspomnianym majowym dołkiem kolejne posiadają dość mocno ograniczone i raczej jedynie historyczneznaczenie. Są nimi np. minima z końca X 2020 czyli okolice - 1500 pkt., Podczas sesji 24 I pojawił sięspadek nie notowany tu od listopada 2020, a utworzony tego dnia czarny korpus jest największy od czasówokolic covidowego dołka czyli 2 lata. W ten sposób aż do 2283 pkt. staje się póki co następnym niepokonanymoporem. Wcześniej powagi dodaje strefa marcowo-kwietniowych maksimów. Tworzą one strefę oporu2181-2187 pkt., To już jest dość daleko. Nieco bliżej znaczenia jako opór nabiera kwietniowa strefa konsolidacji2080-2124 pkt. Wykres tygodniowy wzbogacił się o świecę walki - doji. Ważniejszy wydaje się ten wcześniejszykończący pierwszą dekadę czerwca czarny korpus. Jego zneutralizowanie - wyjście ponad 18127-1851pkt. będzie oznaczać pełną gotowość byków do wzrostów. Średnie wykładnicze z 15/45 sesji tworzą dodatkową,niespotykanie szeroką strefę oporu 1719-1803 pkt. Wskaźnik adx(14) - 39pkt. rośnie co oznacza przebywanie w trendzie spadkowym. Dojdzie do jego neutralizacji podczas wzrostu kursu ponad 1800 pkt.

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).