Opracowanie z dnia 04 październik 2022

BiN 550

Poniedziałkowa sesja przyniosła dolny cień. Symbolizuje on chwilowy nawis popytowy i sygnalizuje jednocześnie gotowość byków do podjęcia walki. Poza nim próżno tu szukać jakichkolwiek sygnałów odwrócenia. Rynek znajduje się w permanentnym trendzie spadkowym, a aktywni na rynku są jedynie ci (są jeszcze tacy ?), którzy próbują złapać przysłowiowe dołki. Kurs znajduje się na najniższym pułapie od czasów covidovego dołka w marcu 2020 r. W efekcie brak tu jest jakichkolwiek istotnych poziomów wsparcia. Za to oporów robi się całe mnóstwo. Najbliższy z nich to szczyt „trójki bessy” z 23 IX - 1518 pkt. Podczas sesji 13 IX doszło do uformowania spadkowego „Objęcia Bessy”. Ruch ponad 1573 pkt. zneutralizuje formację. Jest to jednocześnie następny opór. Pojawiające się kolejne tegoroczne minima nakazują bezsprzecznie każdego bez mała trendowego inwestora by powstrzymywał się, póki co od próby kupna, choć tzw. twardy dołek wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek. Następny opór stanowi maksimum z 17 sierpnia - 1737 pkt. W średnioterminowej perspektywie nadal trudno mówić o jakiejkolwiek sile byków, a jedynie o ciągłej i permanentnej obronie. Kolejny opór to nadal strefa „Czarnych Kruków” z 8-10 VI - 1720-1830 pkt. oraz 1863 pkt. - majowe maksima. Wykres tygodniowy przyniósł trzeci z rzędu czarny korpus, równie obfity jak poprzednie, a nawet bardziej. Kluczowy korpus wydaje się jednak ten czarny kończący pierwszą dekadę czerwca. Jego zneutralizowanie - wyjście ponad strefę 1827-1851 pkt. będzie oznaczać pełną i chyba po raz pierwszy od dawna gotowość byków do wzrostów. Ale te poziomy są relatywnie już bardzo wysoko i daleko stąd. Oscylatory w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym po raz pierwszy zachowują się bardzo solidarnie i na niespotykanie niskich poziomach zapraszają wręcz do definitywnego zakończenia tegorocznych spadków. Średnie wykładnicze z 15/45 sesji tworzą szeroką strefę oporu 1456-1544 pkt. Wskaźnik adx(14) - 33 pkt. rośnie sygnalizując utrendowienie w kierunku spadkowym. Dojdzie do jego neutralizacji podczas ruchu ponad 1473 pkt. Numer bez typów, staje się już niechlubną tradycją ale cóż poradzić, takie mamy klimaty.

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).