Opracowanie z dnia 26 lipiec 2022

26.07

 

... Płaskobok ...

Kurs utknął w niezbyt szerokim 4-dniowym range’u. Warto zwrócić uwagę na to, że wielkość ruchu liczonego od dołka pokrywa się aktualnie z poprzednim wzrostem. Stąd można założyć, że miejsce walki byków z niedźwiedziami jest ważne i nieprzypadkowe. Wybicie górą ponad 1710 powinno pomóc popytowi wprzejęciu inicjatywy na trochę dłużej. Z kolei wybicie dołem 1665 pkt. Nieco poprawi notowania krótkich. Wkrótkiej perspektywie kurs nie pokonuje dołków z ostatnich 3 sesji i tu zapewne byki upatrują swojej szansy.W średnioterminowej perspektywie trudno mówić o jakiejkolwiek sile byków, a jedynie o ciągłej permanentnejobronie. Następny opór to nadal strefa „czarnych kruków” z 8-10 VI - 1720-1830 pkt. Powyżej dużej waginabiera 1863 pkt. Są to majowe maksima. Na obecnych poziomach nie występują istotne wsparcia. Te, któreznamy, położone niżej, mają jedynie historyczne znaczenie. Podczas sesji 24 I pojawił się spadek nie notowanytu od listopada 2020, a utworzony tego dnia czarny korpus jest największy od czasów okolic covidowegodołka czyli 2 lata. W ten sposób aż do 2283 pkt. staje się póki co następnym niepokonanym oporem. Wcześniejpowagi dodaje strefa marcowo-kwietniowych maksimów. Tworzą one dość daleko stąd, strefę oporu2181-2187 pkt., Nieco bliżej znaczenia jako opór nabiera kwietniowa strefa konsolidacji 2080-2124 pkt. Wykres tygodniowy wzbogacił się o biały korpus wewnątrz poprzedniego czarnego. Formacja Hrami należy dosłabych, ale jednak odwracających tendencję spadkową formacji. Istotny wydaje się kończący pierwszą dekadęczerwca czarny korpus. Jego zneutralizowanie - wyjście ponad 1827-1851 pkt. będzie oznaczać pełną i chybapo raz pierwszy od dawna gotowość byków do wzrostów. Średnie wykładnicze z 15/45 sesji tworzą dodatkowąszeroką strefę oporu 1682-1731 pkt. Wskaźnik adx(14) - 23 pkt. nadal opada, przystanek w rozpoczętymjeszcze nie tak dawno trendzie spadkowym. Dojdzie do jego neutralizacji podczas ruchu ponad 1800 pkt.

 

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).