... Nisko Coraz Niżej, blisko coraz bliżej ...

Byki i niedźwiedzie - tygodnik sytuacyjny

Opracowanie z dnia 11 maj 2022

BiN 529

... Nisko Coraz Niżej, blisko coraz bliżej ...
To Wybicie lutowych minimów i najniżej od 9 XI 2020 r. to smutny obraz byczego rozkładu. Brak białych korpusów podczas ostatniego miesiąca mówi w zasadzie wszystko. Byki nie mają siły by podnieść rękawicę na choćby krótki czas. W zasadzie tylko krótkoterminowe oscylatory informują o drastycznie niskim wyprzedaniu rynku, co powinno zaowocować chociaż kilkudniową korektą w górę. Taka sekwencja powinna pojawić się już w tym tygodniu. W sytuacji gdy rynek znajduje się na ponad rocznych minimach trudno tu mówić o względnie istotnych poziomach wsparcia. Inne zatem posiadają ograniczone i jedynie historyczne znaczenie. Są nimi minima z końca października 2020 czyli okolice - 1500 pkt., Podczas sesji 24 I pojawił się spadek nie notowany tu od listopada 2020, a utworzony tego dnia czarny korpus jest największy od czasów okolic covidowego dołka czyli 2 lata. W ten sposób aż do 2283 pkt. staje się póki co następnym niepokonanym oporem. Wcześniej powagi dodaje strefa marcowo kwietniowych maksimów. Tworzą one strefę oporu 2181-2187 pkt., To już jest dość daleko. Nieco bliżej sporego znaczenia rzecz jasna jako opór zacznie nabierać kwietniowa strefa jeszcze nie tak dawnej konsolidacji 2080-2124 pkt. Wykres tygodniowy wzbogacił się o kolejny czarny ofensywny korpus. Jednak zdecydowanie istotne są wcześniejsze korpusy, tworzące spadkową formację „Objęcia Bessy”. Średnie wykładnicze z 15/45 sesji rozchyliły się i tworzą dodatkową strefę oporu 1961-2046 pkt. Wskaźnik adx(14) - 40pkt. nieustająco rośnie, potwierdzając istnienie klasycznego i dojrzałego trendu spadkowego. Dojdzie do jego neutralizacji podczas wzrostu kursu ponad 2121 pkt. czyli stosunkowo wysoko. Wszystkie wzrosty zatem będziemy traktowali na razie jako klasyczny korektor. Po raz trzeci z rzędu i miejmy nadzieję ostatni, z uwagi na stan rynku, bez typów.

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).