Opracowanie z dnia 14 luty 2023

BiN 569

Kurs dotarł do średniej z 45 sesji i na razie tu zatrzymuje się. Sytuacja byków w krótkiej perspektywie oczywiście nie jest do pozazdroszczenia. Jednak gdy popatrzy się na średnioterminową perspektywę wydaje się że byki jednoznacznie kontrolują sytuację na rynku. Rynek nadal koryguje, a zamknięcie poniedziałkowej sesji przynosi najniższe poziomy od 5 stycznia. Nadal wydaje się, że do wypełnienia struktury tego średnioterminowego ruchu nadal brakuje co najmniej jednej falki wzrostowej ponad styczniowy szczyt. Jednak znajduje się on coraz dalej. Najbliższe wsparcie to tegoroczne minimum 1787 pkt. Ten wspomniany poziom plus „obronny” dołek - 1792 pkt. daje razem ciekawą strefę wsparcia. Dalej jest nieco niżej 1757 pkt. - poświąteczne minimum. Jeszcze niżej kształtują się przedświąteczne minima (z 20 XII) - 1724 pkt. z 12 XII - 1714 pkt. oraz 1681 pkt. z 22 XI. Kolejne wsparcia znajdują się już stosunkowo daleko. Minimum z 10 XI - 1619 pkt., minimum z 26 X - 1443 pkt i mały dołek z z 20 X - 1385 pkt. Byki w krótkiej, ale i w średnioterminowej perspektywie nieustająco kontrolują sytuację. Najbliższy opór ubiegłotygodniowe maksimum 1912 pkt. Wyżej znajduje się strefa ubiegłorocznych wiosennych maksimów 2088-2187. Wykres tygodniowy wzbogacił się o czarny korpus, największy od czasów jesiennego dołka. Byki wciąż chroni sekwencja „Trzech Białych Żołnierzy”. Cała strefa obejmująca wspomniane trzy białe korpusy 1411-1692 pkt. Średnie wykładnicze z 15/45 sesji tworzą dodatkową, bardzo szeroką strefę wsparcia, ale też oddaloną od kursu 1840-1880 pkt. Wskaźnik adx(14) - 239 pkt. nieustająco opada. Oznacza to przebywanie w korekcie trendu wzrostowego. Trend ten zostanie zneutralizowany po spadku poniżej minimów z pierwszych dwóch sesji nowego roku strefy 1786-1792 pkt.

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).