Opracowanie z dnia 18 styczeń 2022

18.01

... Końcówka tygodnia przynosi powolne wyczerpywanie krótkoterminowego potencjału wzrostowego. Wykupienie oscylatorów dawno tu niespotykane przełożyło się na kontrolowane, póki co spadki. Z perspektywy fal można ten ruch potraktować jako klasyczną korektę, zwłaszcza, że najbliższy i kluczowy opór 2450 pkt. - listopadowe ekstremum już blisko i wydało się na raz nie do sforsowania. W tym wypadku kluczowego znaczenia jako wsparcie nabiera przedświąteczne minimum 2144 pkt. Poniżej popyt chroniony dodatkowo jest przez biały korpus z ostatniego dnia listopada. Stąd 2119 pkt. minimum tego dnia uchodzi za następne wsparcie. Następne (słabe) wsparcie to majowe minimum - 2000 pkt., a także poświąteczne okno hossy 1959 -1965 pkt. Wykres tygodniowy wzbogacił się o czwarty (największy z sekwencji) z rzędu biały korpus. Jednak najważniejsze to te czarne z listopada tworzące niedźwiedzią formację „Trzech Czarnych Kruków”. Opór ten sięga niestety aż do poziomu 2450 pkt. Średnie wykładnicze z 15/45 sesji rozszerzają się i już tworzą strefę wsparcia 2290-2321 pkt. Wskaźnik adx(14) - 27 pkt. unosi się ku górze. Potwierdza tym samym utrendowienie w kierunku wzrostowym. Sygnał ten zostanie zneutralizowany podczas spadku kursu poniżej 2296 pkt.

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).