... Koniec maja byki się cieszą ...

Byki i niedźwiedzie - tygodnik sytuacyjny

Opracowanie z dnia 31 maj 2022

31.05

...Byki odrobiły w zasadzie całą stratę z maja i pojawiła się szansa na ładną miesięczną świecę z tegowłaśnie miesiąca. Warto zaznaczyć jednak, że pomimo tego wysiłku kurs nie dotarł do tej pory do zwykłejśredniej z 45 sesji (średnioterminowa) a o 15 tygodniowej byki mogą póki co jedynie pomarzyć. Ale dobre ito. Ten stan rynku oczywiście należy póki co postrzegać jako klasyczną korektę. Będąc na ponad rocznych minimachtrudno tu mówić o względnie istotnych poziomach wsparcia. Inne zatem posiadają ograniczone i jedyniehistoryczne znaczenie. Są nimi minima z końca października 2020 czyli okolice - 1500 pkt., Podczas sesji24 I pojawił się spadek nie notowany tu od listopada 2020, a utworzony tego dnia czarny korpus jest największyod czasów okolic covidowego dołka czyli 2 lata. W ten sposób aż do 2283 pkt. staje się póki co następnymniepokonanym oporem. Wcześniej powagi dodaje strefa marcowo kwietniowych maksimów. Tworzą onestrefę oporu 2181-2187 pkt., To już jest dość daleko. Nieco bliżej sporego znaczenia rzecz jasna jako opór zacznienabierać kwietniowa strefa jeszcze nie tak dawnej konsolidacji 2080-2124 pkt. Wykres tygodniowywzbogacił się o kolejny niewielkich rozmiarów biały korpus. Średnie wykładnicze z 15/45 sesji tworzą dodatkową,niespotykanie szeroką strefę oporu 1814-1898 pkt. Wskaźniki niektórych oscylatorów już powoli wchodządo swoich stref wykupienia ostrzegając przed możliwym rychłym przesileniem. Wskaźnik adx(14) - 33 pkt.pomału opada potwierdzając istnienie korekty w klasycznym i dojrzałym trendzie spadkowym. Dojdzie do jegoneutralizacji podczas wzrostu kursu ponad 2121 pkt. czyli nadal stosunkowo wysoko.

 

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).