Opracowanie z dnia 08 listopad 2022

BiN 555

Byki nie zwalniają. Kolejne dziesięć białych korpusów to w historii notowań tego indeksu coś zupełnie nowego. Nie da się jednak kontynuować tak optymistycznego ruchu w górę bez widocznych konsekwencji. Jedną z nich jest ekstremalne jak na standardowe czasy wykupienie oscylatorów. Jest na tak dużym poziomie że nie będzie dziwnym wejście w korektę obecnego ruchu. Minimum z 26 X - 1443 pkt. stanowić będzie najbliższe istotne wsparcie. Nieco niżej znajduje się mały dołek z z 20 X - 1385 pkt. Byki w krótkiej perspektywie kontrolują sytuację, może to pomóc w tradycyjnie byczym IV kwartale. Podczas sesji 14 X - doszło do utworzenia wzrostowej dwusesyjnej formacji „Kopnięcia” . Ruch poniżej tegorocznego minimum - 1338 pkt zneutralizuje tę formację. Oporów jest już znacznie więcej. Najbliższy z nich to maksimum z 17 sierpnia - 1737 pkt. Kolejny opór to nadal strefa „Czarnych Kruków” z 8-10 VI - 1720 - 1830 pkt. oraz 1863 pkt. - majowe maksima. Wykres tygodniowy przyniósł biały największy od lutego 6% biały korpus. Możemy nazwać go kluczowym. Z kolei dla niedźwiedzi kluczowy korpus to ten czarny kończący pierwszą dekadę czerwca. Jego zneutralizowanie - wyjście ponad strefę 1827-1851 pkt. będzie oznaczać chyba po raz pierwszy od dawna gotowość byków do bardziej trwałych wzrostów. Ale te poziomy są już relatywnie bardzo wysoko i daleko stąd. Średnie wykładnicze z 15/45 sesji tworzą od środy strefę wsparcia 1499-1513 pkt. Wskaźnik adx(14) - 24 pkt. Uniósł się ku górze sugerując utrendowienie w kierunky wzrostowym. Dojdzie do jego neutralizacji podczas spadku poniżej 1506 pkt.

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).