Opracowanie z dnia 06 grudzień 2022

BiN 559

Rynek drepce w miejscu. Nowy miesiąc statystycznie dobry dla byków pozwala im na zebranie sił i kolejne, nowe ekstrema. Z uwagi na wykupienie oscylatorów niedźwiedzie posiadają także swoje argumenty. Obie strony poruszają się w zwarciu i co jedną-dwie sesje przewaga zmienia się. Najbliższe wsparcie znajduje się stosunkowo daleko. Jest to minimum z 10 XI - 1619 pkt. Kolejne znajdują się niestety zdecydowanie niżej. Są nimi minimum z 26 X - 1443 pkt i mały dołek z z 20 X - 1385 pkt. Byki w krótkiej perspektywie kontrolują sytuację. To z kolei może im pomóc w tradycyjnie już byczym IV kwartale. Podczas sesji 14 X - doszło do utworzenia wzrostowej dwusesyjnej formacji „Kopnięcia” . Ruch poniżej tegorocznego minimum - 1338 pkt zneutralizuje tę formację. Najbliższy opór to strefa „Czarnych Kruków” z 8-10 VI - 1720 - 1830 pkt. oraz 1863 pkt. - majowe maksima. Wykres tygodniowy wzbogacił się o małą świecę typu szpulka, z najmniejszym (co podkreśla gotowość obu stron) rozrzutem pomiędzy ekstremami. Trend sprzyja bykom, ale uformowane ostatnio spadkowa „Spadającej Gwiazda” a teraz spadkowe „Harami” może mieć w odpowiednim czasie swoją podażową moc. Niemniej wydaje się, że na wykresie brakuje ruchu ponad lokalny szczyt. Byki chroni sekwencja „Trzech Białych Żołnierzy”. Cała strefa obejmująca wspomniane trzy białe korpusy 1411-1692 pkt. Dla niedźwiedzi kluczowy korpus to ten czarny kończący pierwszą dekadę czerwca. 1827-1851 pkt. Średnie wykładnicze z 15/45 sesji tworzą dodatkową, bardzo szeroką strefę wsparcia 1629-1717 pkt. Wskaźnik adx(14) - 44 pkt. od siedmiu sesji porusza się bokiem i sygnalizuje pozostawanie w silnym trendzie wzrostowym. Jego wysoki poziom może sprzyjać oczekiwanym spadkom. Te będą traktowane jako naturalny korektor w trendzie. Dojdzie do jego neutralizacji podczas spadku kursu poniżej 1506 pkt.

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).