Opracowanie z dnia 05 maj 2022

bin 528

...Czarno wszędzie cz.2 ...

To już jedenaście kolejnych czarnych korpusów. Tym samym weszliśmy w maj. Na wykresie miesięcznympojawiła się spadkowa formacja „objęcia bessy”. To może nieco komplikować sytuację byków, zwłaszcza,że statystycznie miesiąc ten nie jest dla nich zbyt łaskawy. Niemniej, po tak dużej sekwencji spadkowej zpewnością rośnie prawdopodobieństwo ich kontrakcji. Oscylatory krótkoterminowe osiągnęły małe wartościjednocyfrowe, co jednoznacznie przybliża uczestników rynku do bardziej wyrazistego (i innego) zachowaniapopytu. Kurs znalazł się niebezpiecznie lutowych minimów. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak obserwowaćrynek będąc poza nim, chyba że ktoś lubuje się w „łapaniu dołków”, co jak wiadomo to łatwych nienależy. Rynek w lutym znalazł się na rocznych minimach, stąd nie ma tu względnie istotnych poziomówwsparcia. Inne zatem posiadają ograniczone i tylko historyczne znaczenie. Są nimi minima z końca października2020 czyli okolice - 1500 pkt., Podczas sesji 24 I pojawił się spadek nie notowany tu od listopada 2020, autworzony tego dnia czarny korpus jest największy od czasów okolic covidowego dołka czyli 2 lata. W tensposób aż do 2283 pkt. staje się póki co następnym niepokonanym oporem. Wcześniej powagi dodaje strefamarcowo kwietniowych maksimów. Tworzą one strefę oporu 2181-2187 pkt., To już jest dość daleko. Niecobliżej sporego znaczenia rzecz jasna jako opór zacznie nabierać kwietniowa strefa jeszcze nie tak dawnej konsolidacji2080-2124 pkt. Wykres tygodniowy wzbogacił się o kolejny czarny ofensywny korpus. Jednak zdecydowanieistotne są dwa wcześniejsze korpusy , tworzące spadkową formację „Objęcia Bessy”. Średnie wykładniczez 15/45 sesji rozchyliły się i tworzą dodatkową strefę oporu 1961-2046 pkt. Wskaźnik adx(14) - 32pkt. Rośnie, potwierdzając istnienie klasycznego trendu spadkowego. Dojdzie do jego neutralizacji podczaswzrostu kursu ponad 2121 pkt. Wszystkie wzrosty zatem będziemy traktowali jako klasyczny korektor. W tymtygodniu sytuacja byków jest nadal wyjątkowo trudna, stąd ponownie bez typów.

 

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).