Opracowanie z dnia 26 kwiecień 2022

26.04

... Czarno wszędzie ...

Sześć czarnych korpusów utworzonych podczas ostatnich sześciu sesji może nastrajać byki głównie pesymistycznie. Poniedziałkowy ruch w dół spowodował, że obecne spadki od marcowego szczytu mają większą długość niż ta sekwencja spadkowa z początku marca. Teraz tym bardziej obraz ten przedstawia się ponuro. W tej sytuacji „pozostaje pozostać” poza rynkiem w oczekiwaniu na konkretniejsze zachowanie rynku lub też szukanie dołka, co jak wiadomo do łatwych jednak nie należy. Rynek w lutym znalazł się na rocznych minimach, stąd nie ma tu względnie istotnych poziomów wsparcia. Inne zatem posiadają ograniczone i tylko historyczne znaczenie. Są nimi minima z końca października 2020 czyli okolice - 1500 pkt., Podczas sesji 24 I pojawił się spadek nie notowany tu od listopada 2020, a utworzony tego dnia czarny korpus jest największy od czasów okolic covidowego dołka czyli 2 lata. W ten sposób aż do 2283 pkt. staje się póki co następnym niepokonanym oporem. Wcześniej powagi dodaje strefa marcowo kwietniowych maksimów. Tworzą one strefę oporu 2181-2187 pkt. Bliżej dużego znaczenia rzecz jasna jako opór zacznie nabierać kwietniowa strefa jeszcze nie tak dawnej konsolidacji 2080-2124 pkt. Powyżej znajduje się tegoroczne maksimum 2429 pkt. - Wykres tygodniowy wzbogacił się o czarny ofensywny korpus. Jednak zdecydowanie istotne są dwa wcześniejsze korpusy , tworzące spadkową formację „Objęcia Bessy”. Średnie wykładnicze z 15/45 sesji rozchyliły się i tworzą dodatkową strefę oporu 2053-2090 pkt. Wskaźnik adx(14) - 19 pkt. Tydzień temu utrendowiłsię w kierunku spadkowym. Dojdzie do jego neutralizacji podczas wzrostu kursu ponad 2121 pkt. W tym tygodniu, co chyba zarozumiałe, bez typów

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).