Opracowanie z dnia 11 styczeń 2022

BIN 513

... Byki nadal wykorzystują dobry statystyczny czas końca/początku roku, choć ostatnia sesja ma lekko niedźwiedzi posmak. Jest to jednocześnie (co trochę dziwi) największy czarny korpus od 15 grudnia i pierwszy od przedświatecznego dołka. Pierwsza w 2022 roku sesja przyniosła niewielkie wydłużenie ruchu w stosunku do tego grudniowego. Tym samym banki nadal zgłaszają akces parcia wyżej. W tym wypadku kluczowego znaczenia nabiera przedświąteczne minimum 2144 pkt. W tym wypadku może to być proste, zwłaszcza że korekta po listopadowym spadku jest wyjątkowo łatwa do przyjęcia. Poniżej popyt chroniony dodatkowo jest przez biały korpus z ostatniego dnia listopada. Stąd 2119 pkt. minimum tego dnia uchodzi za następne wsparcie. Maksimum ostatniego swingu (jednocześnie listopadowe maksimum) z pierwszej dekady listopada znajduje się na wysokości 2450 pkt. i staje się on kluczowym oporem. Niżej warto zwrócić uwagę na sekwencję trzech czarnych korpusów, które tworzą szeroką strefę oporu - 2221-2354 pkt. Znajduje się w środku dużego ruchu, z tej przyczyny można uznać ją za kluczową. Następne wsparcie to majowe minimum - 2000 pkt. poświąteczne okno hossy 1959-1965 pkt. Wykres tygodniowy wzbogacił się o trzeci z rzędu biały korpus. Jednak najważniejsze to te czarne z listopada tworzące niedźwiedzią formację „Trzech Czarnych Kruków”. Opór ten sięga niestety aż do poziomu 2450 pkt. Średnie wykładnicze z 15/45 sesji tworzą wąską strefę wsparcia 2263-2267 pkt. Wskaźnik adx(14) - 23 pkt. Nadal nieustająco nie potrafi utrendowić się, obniżając się, korekta trwa. Niedźwiedzi sygnał zostanie zneutralizowany ruchem powyżej strefy 2408-2424 pkt.

 

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).