Opracowanie z dnia 29 wrzesień 2023

BiN 600

...Byki słabowite, a wybicie dołem z wrześniowej konsolidacji stało się faktem. Konsolidacja ta pełniła rolę korekty. Najniższe poziomy od początku czerwca nie pozostawiają wątpliwości, kto w średnioterminowej perspektywie nadal rządzi. Inicjatywa bowiem nadal jest w rękach niedźwiedzi i nic nie wskazuje na to by miało się to zmienić. Obecny ruch spadkowy nie jest, póki co, większy niż ten z początku roku. I w tym cała nadzieja, oczywiście dla byków. Najbliższy opór to szczyt wspomnianej konsolidacji 1979-1989 pkt. Wyżej znajduje się niewielkie okno bessy 2000-2004 pkt. z 6 IX tworzące formację „luki dwóch czarnych świec”, wrześniowe maksimum - 2062 pkt, a także tegoroczne, lipcowe maksimum - 2202 pkt. Warto także odnotować okno bessy tworzące formację „luki dwóch czarnych świec” 2076- 2082 pkt. Minimum z ostatniego dnia maja (1890) padło. Następne istotne wsparcie to minimum z 6 IV - 1749 pkt. Poniżej znajduje się dno wzrostowego „młota” - 1626 pkt. z 20 III . oraz 1661 pkt. minimum z 24 III. Kolejne miejsca będące wsparciem to minima z 10 XI - 1619 pkt., z 26 X - 1443 pkt i mały dołek z 20 X - 1385 pkt. Te jednak znajdują się już relatywnie daleko. Wykres tygodniowy, wzbogacił się o nieistotny z punktu widzenia obecnego ruchu w dół czarną szpulkę. Kluczową rolę jako wsparcie tyle, że znacznie niżej będzie pełnił cały biały korpus z połowy kwietnia z minimum 1758. Jest on równie ważny, tak jak ten poprzedni, także biały z ostatniego tygodnia marca. Współtworzy on wraz z poprzednimi dwiema wzrostową formację „Gwiazdy porannej Doji”. Byki wciąż chroni sekwencja „Trzech Białych Żołnierzy”. Cała strefa obejmująca wspomniane trzy białe korpusy to 1411-1692 pkt. Kurs porusza się już pod średnimi wykładniczymi z 15/45 sesji, które razem tworzą dodatkową strefę oporu 1942-1996 pkt. Wskaźnik adx(14) - 27 pkt. Subtelnie podniósł się sygnalizując powrót do trendu. Poprzedni zostanie zneutralizowany po sforsowaniu 2004 pkt w górę. Słabość rynku wymusza w tym jubileuszowym numerze brak typów.

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).