Obligacje MCI Capital ASI S.A. - informacje dla inwestorów

 

Obligacje serii T2 / Informacje dla inwestorów.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego obligacji serii T2 emitowanych przez MCI Capital ASI S.A. - podmiotem koordynującym ofertę jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

PARAMETRY OFERTY

 • Emitent: MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 złotych

Cena emisyjna: Cena Emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

                          od 31.01.2022 do 08.02.2022- 97,50 PLN

                          od 09.02.2022 do 13.02.2022- 98,75 PLN

                          od 14.02.2022 do 16.02.2022- 100,00 PLN

 • Kupon: WIBOR 3M + marża 3,50%, w skali roku
 • Okres odsetkowy:  3 miesiące
 • Dzień Wykupu: 18 lutego 2027 r. (5 lat)
 • Opis możliwości redukcji zapisów: Proporcjonalny
 • Termin składania zapisów: 31.01.2022 - 16.02.2022 r.
 • Planowany termin przydziału: 18 lutego 2022 r.
 • Przewidywany termin rejestracji na

rachunkach papierów wartościowych: 10 marca 2022 r.

 • Minimalny zapis: 1 obligacja

PRZEZNACZENIE WPŁYWÓW Z OFERTY

Emitent przeznaczy wpływy netto z każdej emisji Obligacji na finansowanie bieżących potrzeb korporacyjnych, w tym spłatę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek lub wykup wcześniej wyemitowanych obligacji oraz nabycie certyfikatów inwestycyjnych Funduszy MCI.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

 • Emitent (dawniej działający pod firmą MCI Management S.A.) został założony w 1999 r. W dotychczasowej historii Emitent prowadził działalność w dwóch obszarach branży private equity: (1) inwestycji; oraz (2) zarządzania aktywami. W dniu 14 lipca 2020 r. Emitent uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną.
 • Spółka notowana na GPW w Warszawie
 • Przedmiotem działalności Emitenta zgodnie z art. 8a ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest wyłącznie zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.
 • Politykę inwestycyjną Emitenta precyzyjnie określa jego statut. Główne zasady polityki inwestycyjnej Spółki są następujące:

1) Spółka inwestuje środki w celu uzyskania zwrotów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji;

2) Spółka zgodnie z jej statutem może lokować swoje aktywa w:

a) papiery wartościowe, w tym akcje i dłużne papiery wartościowe,

b) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,

c) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,

d) instrumenty rynku pieniężnego,

e) waluty,

f) depozyty,

g) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,

h) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

 • Spółka realizuje swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie aktywów Spółki w aktywa będące przedmiotem lokat zgodnie z jej statutem, wskazane w pkt 2), w tym w szczególności w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Inwestycje funduszy w spółki portfelowe dokonywane są w horyzoncie kilkuletnim, w czasie którego zarządzający aktywnie wspierają rozwój spółek i nadzorują wykonanie przez nie strategii biznesowej, a następnie poszukują możliwości zbycia tych aktywów.
 • Najistotniejszymi aktywami Funduszy MCI są udziały i akcje w spółkach oraz inne niż akcje instrumenty finansowe, takie jak obligacje i certyfikaty inwestycyjne, jak również weksle obce, pożyczki i depozyty.

MATERIAŁY DO POBRANIA

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZŁÓŻ ZAPIS

Aby móc skorzystać z oferty za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. konieczne jest uprzednie zawarcie Umowy Przyjmowania i Przekazywania Zleceń.

Umowę można podpisać elektronicznie profilem zaufanym ePuap lub podpisem elektronicznym. Można ją także podpisać w formie papierowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Domu Maklerskim.

RYZYKA    

Inwestowanie w obligacje przedsiębiorstw obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków.

Czynniki ryzyka związane z Emitentem, Obligacjami i ofertą zostały zamieszczone w Prospekcie.