INFORMACJA DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO, KTÓRZY OTRZYMALI WYPOWIEDZENIA UMOWY RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

[AKTUALIZACJA: 11.12.2023]

Szanowni Państwo;

W imieniu DM Banku BPS, z uwagi na wyjątkowe okoliczności ograniczania skali działalności Domu Maklerskiego – działając w Państwa najlepiej pojętym interesie Dom Maklerski podjął decyzję o umożliwieniu dalszego składania dyspozycji transferu portfela do innego biura maklerskiego (do dnia 29 grudnia 2023 r. włącznie) – składanie dyspozycji odbywa się na dotychczasowych zasadach. 

Jednocześnie – jak poprzednio informujemy, iż Dom Maklerski nie będzie korzystał z uprawnienia do sprzedaży instrumentów finansowych przechowywanych na rachunku dopóki w danym przypadku nie okaże się to konieczne, lub też w przypadku wyraźnego żądania Klienta w tym zakresie. W przypadku złożenia dyspozycji transferu – Dom Maklerski dokona transferu instrumentów finansowych znajdujących się na rachunku do wskazanej firmy inwestycyjnej i przelewu środków pieniężnych na rachunek Klienta bez dokonywania sprzedaży instrumentów.

 

Szanowni Państwo;

W imieniu DM Banku BPS, w związku z rozwiązaniem umowy o prowadzenie rachunku maklerskiego przedstawiamy następujące informacje pomocnicze:

1. Zgodnie z treścią wypowiedzenia oraz późniejszymi komunikatami Domu Maklerskiego umowa uległa rozwiązaniu, co powoduje w szczególności, iż Dom Maklerski nie ma uprawnienia do realizacji zleceń dotyczących instrumentów finansowych. Co za tym idzie nie macie Państwo możliwości składania zleceń dotyczących instrumentów finansowych. Zlecenia takie – nawet jeżeli zostaną zarejestrowane w systemie NIE BĘDĄ REALIZOWANE.

2. Z uwagi na wyjątkowość sytuacji – działając w Państwa najlepiej pojętym interesie Dom Maklerski podjął decyzję o utrzymaniu funkcjonalności dostępu do rachunku maklerskiego. Jest to dostęp bierny nie pozwalający na dokonywanie żadnych rozporządzeń. Funkcjonalność dostępu do rachunku Dom Maklerski umożliwia na dotychczasowych zasadach i przy zastosowaniu dotychczasowych mechanizmów bezpieczeństwa danych oraz tajemnicy zawodowej.

3. Działając w interesie Klientów Dom Maklerski podjął decyzję o umożliwieniu dalszego składania dyspozycji transferu portfela do innego biura maklerskiego (do dnia 14 listopada 2023 r. włącznie) – składanie dyspozycji odbywa się na dotychczasowych zasadach, przy czym czas realizacji dyspozycji związany z ich dużą liczbą jest wydłużony. Za zaistniałą sytuację z góry przepraszamy i prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość. Dyspozycje będą zrealizowane a Państwa instrumenty finansowe są przechowywane na dotychczasowych zasadach przy poszanowaniu reguł bezpieczeństwa i tajemnicy zawodowej.

Jednocześnie – wobec licznych sygnałów od Klientów informujemy, iż Dom Maklerski nie będzie korzystał z uprawnienia do sprzedaży instrumentów finansowych przechowywanych na rachunku dopóki w danym przypadku nie okaże się to konieczne, lub też w przypadku wyraźnego żądania Klienta w tym zakresie. W przypadku złożenia dyspozycji transferu – Dom Maklerski dokona transferu instrumentów finansowych znajdujących się na rachunku do wskazanej firmy inwestycyjnej i zwrotu środków pieniężnych na rachunek Klienta bez dokonywania sprzedaży instrumentów.

W przypadku złożenia dyspozycji wypłaty transferowej w zakresie rachunków IKE lub IKZE, Dom Maklerski dokona przeniesienia  instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych zgromadzonych na tego rodzaju rachunkach w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.,  na wskazany przez klienta w dyspozycji docelowy rachunek IKE lub IKZE.