Strona Główna

Akcje Gi Group Poland S.A. informacje dla inwestorów

Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru 39.462.332 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii X”) emitowanych przez Gi Group Poland S.A. („Oferta”).

KTO JEST EMITENTEM?

Emitentem jest spółka Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”).

CZEGO DOTYCZY I DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA PUBLICZNA?

Oferta obejmuje nie mniej niż 1 i nie więcej niż 39.462.332 Akcji serii X.


Emisja Akcji serii X jest przeprowadzana z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Gi Group Poland S.A. Dzień prawa poboru, tj. dzień według którego określa się akcjonariuszy Gi Group Poland S.A., którym przysługuje prawo poboru Akcji serii X, został wyznaczony na 16 sierpnia 2022 r. Akcjonariusze Spółki według stanu na koniec dnia 16 sierpnia 2022 r. otrzymali jedno Jednostkowe Prawo Poboru za każdą jedną posiadaną Akcję, przy czym jedno Jednostkowe Prawo Poboru uprawnia do objęcia 0,6 (sześć dziesiątych) Akcji serii X. W przypadku, gdyby Akcje Dopuszczane miałyby być przydzielone uprawnionemu akcjonariuszowi w liczbie niecałkowitej, liczba ta zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, z zastrzeżeniem akcjonariuszy posiadających na koniec Dnia Poboru wyłącznie 1 (jedną) Akcję Istniejącą, którym będzie przysługiwało prawo poboru do objęcia 1 (jednej) Akcji Dopuszczanej.

Prospekt Gi Group Poland S.A., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 kwietnia 2023 r., jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i Ofercie.

Definicje i skróty użyte w Prospekcie mają również zastosowanie do niniejszej informacji dla Inwestorów.

JAKA JEST WARTOŚĆ NOMINALNA ORAZ CENA EMISYJNA AKCJI SERII X?

Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł.

Cena emisyjna Akcji serii X wynosi: 1,45 zł.

JAKI JEST HARMONOGRAM OFERTY? KIEDY MOGĘ ZŁOŻYĆ ZAPIS?

Przewidywany harmonogram Oferty

11 sierpnia 2022 r.

Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na GPW Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji serii X

16 sierpnia 2022 r.

Dzień ustalenia Prawa Poboru

18 sierpnia 2023 r.

Publikacja Prospektu

24 kwietnia 2023 r. –
30 czerwca 2023 r.

Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania Prawa Poboru

26 kwietnia 2023 r. * –
27 czerwca 2023 r.

Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW

11 lipca 2023 r.

Przydział Akcji serii X i zamknięcie Oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonaniaPrzydział Akcji serii X i zamknięcie Oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonaniaPrawa Poboru, z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostanąwszystkie Akcje serii X)

13 lipca 2023 r. –
17 lipca 2023 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje serii X nieobjęte Zapisami PodstawowymiPrzyjmowanie zapisów na Akcje serii X nieobjęte Zapisami Podstawowymii Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych wodpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie dowskazanych przez Zarząd inwestorów (Akcjonariuszy, którym przysługiwało PrawoPoboru) -subskrypcja uzupełniająca

18 lipca 2023 r.

Przydział Akcji serii X nieobjętych w ramach wykonywania Prawa PoboruPrzydział Akcji serii X nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poborui zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania PrawaPoboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje serii X i przeprowadzonazostanie subskrypcja uzupełniająca)

28 lipca 2023 r. **

Notowanie Praw do Akcji na GPW

31 lipca 2023 r.

Zamknięcie Publicznej Oferty

* Do dnia przygotowania niniejszego komunikatu aktualizującego Spółka nie otrzymała decyzji GPW o notowaniu Jednostkowych Praw Poboru na GPW.* Do dnia przygotowania niniejszego komunikatu aktualizującego Spółka nie otrzymała decyzji GPW o notowaniu Jednostkowych Praw Poboru na GPW.

** Termin zależy od decyzji GPW.

JAKI JEST MINIMALNY ZAPIS?

Minimalny zapis to 1 sztuka Akcji serii X.

JAKI JEST CEL PRZEPROWADZENIA OFERTY PUBLICZNEJ?

Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Akcji serii X w całości dla zaspokojenia zobowiązań krótkoterminowych Spółki w perspektywie do końca 2023 r, tj. w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia Spółki wynikającego z otrzymanego od Inwestora Strategicznego finansowania pomostowego w kwocie 25 mln zł, następnie na spłatę wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych względem ZUS, PFRON oraz US wynikających z układów zawartych przez Spółkę i w końcu na zaspokojenie potrzeb operacyjnych Spółki. Szczegółowe informacje dotyczące przesłanek Oferty Publicznej oraz szacunkowej wartości netto wpływów w podziale na główne kategorie przeznaczeń środków, przedstawione według hierarchii tych przeznaczeń znajdują się w Prospekcie w części "Przeznaczenie środków z Oferty”.

CZY AKCJE SERII X BĘDĄ NOTOWANE NA RYNKU GŁÓWNYM?

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii X, Emitent zamierza złożyć wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu Akcji serii X na rynku regulowanym (rynku oficjalnych notowań giełdowych) prowadzonym przez GPW.

Z uwagi na podjętą przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Emitenta w dniu 21 stycznia 2022 r. uchwałę o wycofaniu wszelkich innych niż Akcje serii X istniejących akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym GPW („Uchwała Delistingowa”) istnieje ryzyko, że Akcje serii X nie zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. W ocenie GPW nie ma bowiem możliwości dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii X do obrotu bez odstąpienia przez Emitenta od wycofania istniejących akcji z obrotu giełdowego i tym samym wykonania Uchwały Delistingowej. Dopóki jednak Uchwała Delistingowa obowiązuje, Emitent jest zobligowany do jej wykonania, zatem zamierza przeprowadzić proces wycofania akcji z obrotu giełdowego. W konsekwencji, z uwagi na obowiązywanie i tym samym konieczność wykonania Uchwały Delistingowej przez Emitenta jest wysoce prawdopodobne niedopuszczenie przez GPW Akcji serii X do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Emitent wskazuje, że wraz z delistingiem Emitent przestanie być spółką publiczną, czego jednym z aspektów jest potencjalna zamiana płynnych akcji notowanych na GPW na akcje, których akcjonariusz nie będzie mógł sprzedać na rynku regulowanym. Zmaterializowanie się tego ryzyka spowoduje, że papiery wartościowe Emitenta nie będą już przedmiotem obrotu na rynku regulowanym co może utrudniać ich zbycie w szczególności przez inwestorów mniejszościowych, a także skutkować możliwością nieodzyskania kosztów poniesionych przez akcjonariuszy w związku z nabyciem Akcji serii X.

Szczegółowe informacje dotyczące przesłanek procesu wycofania akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym znajdują się w Prospekcie w części: „Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW”.

W przypadku niedopuszczenia Akcji serii X do obrotu na rynku regulowanym, środki pieniężne wpłacone przez inwestorów w celu objęcia Akcji serii X zostaną im zwrócone, a przyznane inwestorom Akcje serii X zostaną umorzone na podstawie odpowiedniej uchwały podjętej przez zarząd Emitenta zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zwrot środków pieniężnych wpłaconych w celu objęcia Akcji serii X nastąpi bez jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji serii X. Powyższe nie będzie miało zastosowania do środków przeznaczonych przez inwestorów na zakup praw poboru Akcji serii X, które w przypadku braku dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii X nie zostaną inwestorom zwrócone.

Jednocześnie, w ramach składania formularza zapisu na Akcje serii X, inwestorzy będą mogli, zgodnie z art. 5a ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wyrazić dobrowolną zgodę na brak zwrotu środków wpłaconych na Akcje serii X w przypadku braku ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym GPW. W przypadku wyrażenia takiej zgody przez inwestora, środki wpłacone na Akcje serii X nie zostaną mu zwrócone, a przydzielone na rzecz tego inwestora Akcje serii X nie będą podlegały umorzeniu.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS?

Zapis Podstawowy oraz Zapis Dodatkowy na Akcje serii X należy złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Prawa Poboru inwestora uprawniające do objęcia Akcji serii X w chwili składania zapisu.

Składając zapis, należy liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami ze strony instytucji przyjmujących zapisy na Akcje serii X, takimi jak przyjmowanie zapisów w ograniczonym czasie, w określonych miejscach, czy koniecznością wniesienia dodatkowych opłat.

Emitent doradza wszystkim uprawnionym do złożenia Zapisów na Akcje Serii X wcześniejsze zapoznanie się z warunkami przyjmowania zapisów przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych inwestora, na którym zapisane są Prawa Poboru.

Zapis należy złożyć w trzech egzemplarzach lub elektronicznie zgodnie z regulacjami firmy inwestycyjnej, w której składany jest zapis (za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu lub za pomocą innych środków technicznych, jeżeli taką możliwość dopuszczają regulaminy firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy). Zapis w postaci elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego na stronie https://relacjeinwestorskie.gigroup.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/ lub na stronie www.dmbps.pl i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

  • Jeśli Akcje, z których przysługuje prawo poboru, zapisane są na rachunku maklerskim prowadzonym przez Dom Maklerski Banku BPS S.A., >>> tu znajdują się informacje jak należy złożyć zapis
  • Chcesz porozmawiać? Zadzwoń >>> 22 539 5016

Jeżeli nie wszystkie Akcje serii X zostaną objęte w trybie realizacji Prawa Poboru oraz Zapisami Dodatkowymi, Zarząd Spółki zaoferuje nieobjęte Akcje serii X wyłącznie wytypowanym przez siebie (według uznania) uprawnionym inwestorom w formie pisemnego imiennego zaproszenia do złożenia zapisu.

Inwestorzy wskazani przez Zarząd Spółki do złożenia zapisu dokonują zapisów na Akcje serii X w Domu Maklerskim Banku BPS S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa.

RYZYKA    

Inwestowanie w Akcje serii X wyemitowane przez Spółkę wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestycja w Akcje serii X oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla udziałowych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki Ryzyka". Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje serii X.