Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl
AAA

Puls Parkietu - rynek akcji

Archiwum Archiwum

Opracowanie z dnia - 04.12.2018

Wprowadzenie

Koniec zrzeszeń banków spółdzielczych w obecnej postaci.

W 2018 r. zrzeszenia banków spółdzielczych w obecnej postaci przestaną istnieć. Art. 22b ust. 12 ustawy o
funkcjonowaniu banków spółdzielczych stanowi, co następuje: „W zrzeszeniu, w którym został utworzony system ochrony
do którego przystąpił bank zrzeszający, dotychczasowa umowa zrzeszenia w odniesieniu do banków, które nie przystąpiły
do systemu ochrony, wygasa w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy systemu ochrony.” Banki spółdzielcze, które
nie przystąpiły do IPS – w przypadku zrzeszenia SGB termin już minął (23/11/2018) znalazły się poza zrzeszeniem, lub w
przypadku zrzeszenia BPS analogiczny termin mija wkrótce (31/12/2018) niedługo znajdą się poza zrzeszeniem.
Trzecie zrzeszenie PBA (Polski Bank Apeksowy) ostatecznie nie dostało zgody KNF na rozpoczęcie działalności
(28/11/2018). W przypadku zrzeszenia SGB, 1 bank notowany na GPW Catalyst, poinformował o wygaśnięciu jego umowy
zrzeszenia, chodzi tu o Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie. Na ten moment zrzeszenie SGB składa się z 198 banków
spółdzielczych oraz SGB-Bank S.A. i wszystkie są członkami IPS.
W przypadku zrzeszenia PBS, dla którego termin mija 31/12/2018 r., na koniec marca 2018 zrzeszonych było 352
banków spółdzielczych, z czego do IPS należało 293 banków (Źródło: Raport KNF pt.: „Informacja o sytuacji banków
spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2018 r.” z października 2018 r.). W chwili obecnej ilość banków, które jeszcze nie
przystąpiły do IPS jest mniejsza, ale nie można powiedzieć, że ich liczba zmalała do zera.
Na koniec I. kw.’18 r. poza zrzeszeniami działają Krakowski Bank Spółdzielczy oraz Bank Spółdzielczy w Brodnicy.
W przypadku, gdy bank spółdzielczy nie przystąpi do IPS, może funkcjonować samodzielnie, ale nie powinien być w
postępowaniu naprawczym oraz posiadać odpowiednio wysoką sumę bilansową (rzędu mld zł). W pozostałych przypadkach
istnieje ryzyko, że bank spółdzielczy może zostać podzielony, zlikwidowany, ew. przejęty przez inny bank (tzw. resolution).
Banki spółdzielcze, których obligacje są notowane na GPW Catalyst, plasują się według wskaźników poniżej
wartości przeciętnych dla całego sektora banków spółdzielczych, choć oczywiście nie są to dane w pełni porównywalne,
gdyż Raport KNF został sporządzony na dzień 31/03/2018 r., a notowane banki podały swoje dane na koniec I półrocza br.
(tj. 30/06/2018 r.). Niemniej jednak różnice są istotne: i tak średni Łączny Współczynnik Kapitałowy dla notowanych
banków spółdzielczych, choć wzrósł średnio do poziomu 14,6% to jednak jest wyraźnie poniżej przeciętnej sektorowej
wartości 17,1%. Co gorsza, wskaźnik NPL (czyli udział kredytów zagrożonych) wciąż rośnie dla notowanych banków
spółdzielczych i osiągnął średni poziom 16,2%, co w porównaniu z 8,6% jako przeciętnej dla całego sektora oznacza prawie
dwukrotnie gorszą jakość portfela kredytowego. (B.Michalski)

Informacje dnia

Bank Spółdzielczy w Limanowej
Podstawowa działalność Banku wykazała się mieszaną tendencją (wynik odsetkowy za 1H’18: -1,4% h/h, wynik prowizyjny: +1,1% h/h), a negatywny one-off pojawił się w wyniku na operacjach finansowych (głównie w pozycji: wynik operacji na papierach wartościowych i innych instrumentach finansowych, który wyniósł -1,9 mln zł w I półroczu 2018 r.
 Koszty Banku wzrosły istotnie do poziomu 11,6 mln zł. Oznacza to wzrost o 8,6% h/h oraz wzrost 14,1% r/r.
 W rezultacie zysk netto uległ erozji do wartości 0,5 mln zł. Wskaźnik efektywności ROA to zaledwie 0,12%, ROE również jest relatywnie niewielki na poziomie 1,87%. Wskaźnik LTD spadł do 51,3%.
 Zgodnie z wyliczeniami Banku, NPL (brutto) pogorszył się w I półroczu 2018 o 0,22 p.p., do 13,88%.
 Łączny współczynnik kapitałowy osiągnął na koniec 1H’18 poziom 14,14%. Wartość ta przekracza poziom zalecany przez KNF (13,25%). (B. Michalski)
Bank Spółdzielczy w Płońsku
Suma Bilansowa zanotowała kolejny regres. Spadek wielkości
aktywów/pasywów (619,2 mln zł) wyniósł odpowiednio -4,4% r/r oraz
-3,1% h/h.
 Koszty Banku wzrosły do 7,2 mln zł zarówno w ujęciu r/r oraz h/h.
Dynamika kosztów wyniosła odpowiednio 6,5% oraz 6,6%.
 Natomiast saldo rezerw netto pozostało wewnątrz zakresu
wyznaczonego przez poprzednie dwa okresy półroczne. Poziom
1,2 mln PLN za 1H’18, co mieści się w przedziale od 0,7 mln zł (saldo
rezerw 1H’17) do 2,0 mln zł (saldo rezerw 2H’17).
 Poziom NPL natomiast spadł do poziomu 5,25% (odpowiednio
-1,68 p.p. r/r oraz -1,38 p.p. h/h).
 Łączny współczynnik kapitałowy wykazał spadek do poziomu
16,52%, co oznacza obniżkę odpowiednio -0,15 p.p. r/r oraz -0,31 p.p.
h/h).
 Dzięki tym zjawiskom wzrosła rentowność aktywów Banku.
Wskaźnik ROA podniósł się do poziomu 0,66% (wobec 0,48% na
koniec 2017 r.), również rentowność kapitałów własnych Banku (ROE)
wzrosła do poziomu 7,34% (co jednak stanowi obniżkę o 2,96 p.p.
r/r), z kolei kredyty stanowią 63,4% wartości depozytów. (B.Michalski)
MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMIANKACH Komentarz DM Banku BPS
 Wynik odsetkowy Banku zanotował ujemną dynamikę, zarówno h/h
(-12,5%), jak i r/r (-0,2%), dodatkowo wynik operacji finansowych był ujemny:
-1,271 mln zł. Wskutek tego, przychody Banku odnotowały spadek (za 1H’18:
-12,7% r/r).
 Koszty Banku spadły, do poziomu 6,5 mln zł. Ale są dalej w przedziale
wyznaczonym w poprzedzających dwóch okresach półrocznych: 6,4 – 6,8 mln
zł.
 Saldo rezerw wyniosło -0,2 mln zł za 1H’18, co oznacza, że rozwiązanie
rezerw przekroczyło saldo odpisów na nowe rezerwy (zawiązanie rezerw).
 Zysk netto Banku wyniósł 1,2 mln zł, +8,6% r/r. Pozytywna dynamika jest
wynikiem rozwiązania rezerw, w przeciwieństwie do zwiększenia rezerw (1,1
mln zł) w okresie rok wcześniej.
 Wzrost wielkości aktywów h/h (+10,8%) wynika głównie ze wzrostu
depozytów od sektora niefinansowego (+35 mln PLN) oraz depozytów sektora
budżetowego (ca. +10 mln zł).
 Analiza wskaźników Banku pokazuje efektywność poniżej rynku: ROA
osiągnęła 0,50% (0,83% dla 4Q’17 w sektorze bankowym), z kolei kredyty
stanowią 58,4% wartości depozytów.
 Poziom NPL wzrósł do 5,40% z 4,47% h/h, z kolei łączny współczynnik
kapitałowy odnotował wzrost o 0,88 p.p. h/h, do 15,04%. (B.Michalski)
ESBANK BANK SPÓŁDZIELCZY W RADOMSKU Komentarz DM Banku BPS
 Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 6,3% w stosunku do odpowiedniego okresu rok wcześniej. Dzięki temu wynik z tytułu odsetek w 1H’18 r. wyniósł 9,9 mln zł. Natomiast w ujęciu h/h odnotowano spadek rzędu -14,1%.
 Na większości z pozostałych poziomów sytuacja wygląda podobnie. T.j. wzrost w ujęciu r/r, ale spadek w stosunku do poprzedniego półrocza (h/h).
 Niemniej na koniec I półrocza br. w rachunku wyników zysk netto pozostał w praktyce niezmienny na poziomie 2,0 mln PLN. I to zarówno względem poprzedzającego półrocza jak i odpowiadającego okresu roku poprzedniego.
 Rozmiary Banku pozostały w tendencji wzrostowej: suma bilansowa +1,8% h/h, depozyty +2,4% h/h. Również kapitały własne Banku wzrosły o 1,8% w stosunku do poprzedniego półrocza, osiągając wartość 52 mln PLN.
 Na tym tle dynamika wzrostu akcji kredytowej wyróżnia się. Zarówno poziomem +4,5% h/h, jak również faktem, że wśród banków spółdzielczych, emitentów obligacji notowanych na Catalyst, pozytywna dynamika akcji kredytowej nie jest częstym zjawiskiem.
 Bieżące wyniki Banku oceniamy umiarkowanie pozytywnie. Jakość portfela kredytowego poprawiła się i znajduje się na przeciętnym dla sektora poziomie. Jednocześnie dzięki uzyskanemu zyskowi netto i zatrzymaniu go w Banku – łączny współczynnik kapitałowy wzrósł i to powyżej poziomu wymaganego przez KNF. (B. Michalski)
O.K. BANK SPÓŁDZIELCZY Komentarz DM Banku BPS
 I półrocze 2018 r. to kontynuacja niskich zysków Banku. Wynik netto za ten okres był dodatni, ale wyniósł 211,8 tys. zł, na plus odznaczył się pozostały wynik operacyjny.
 Wzrost kosztów odsetkowych wywiera presję na wynik z tytułu odsetek, gdyż przychody odsetkowe pozostają na stabilnym poziomie. Wynik prowizyjny notuje stabilny poziom 1,9 mln PLN (vs. 2,0 za 1H’17).
 Koszty Banku pozostały stabilne: 9,7 mln PLN, co stanowi powrót do poziomów z 1H’17.
 Wyniki operacyjne 1,6 mln zł nie zostały skonsumowane przez odpisy netto (saldo osiągnęło 1,3 mln PLN).
 Wartość kredytów netto obniżyła się h/h o 8,2%, do 304,1 mln PLN, wielkość aktywów wzrosła: +2,8%.
 Niskie wyniki w 1H’18 przełożyły się na poziomy rentowności: ROA za 1H’18 rok wyniosło 0,07%, a ROE poziom 1,26%.
 Profil ryzyka jest niejednoznaczny: wzrosła h/h wartość kredytów zagrożonych (do 17,36%), ale poprawił się łączny współczynnik kapitałowy (wzrost o 0,74 p.p., do 12,84%). (B.Michalski)
BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWII MAZOWIECKIEJ Bank utrzymuje pozytywną dynamikę wzrostu wyniku odsetkowego
za 1H’18 (+1,3% h/h, +11,6% r/r do 17,2 mln PLN), wynik prowizyjny
lekko również w górę (+5,7% h/h).
 Koszty Banku nieznaczne spadły h/h (do 10,7 mln PLN, -0,5%).
Niemniej w stosunku r/r wysoki poziom wzrostu został utrzymany
(+14,3% w stosunku do okresu rok wcześniej). Dzięki m. in. temu,
wynik operacyjny przez rezerwami poprawił się zarówno r/r, jak i h/h
do 10,5 mln PLN.
 Saldo rezerw wyniosło 2,9 mln zł (wobec 4,9 mln PLN za 2H’17, ale w
stosunku do 1,6 mln zł w odpowiednim okresie rok wcześniej oznacza
wzrost +80% r/r).
 Ostatecznie, wynik netto za 1H’2018 rok odnotował spadek r/r o
9,1% do 6,0 mln PLN.
 Wskaźnikowo Bank prezentuje się stabilnie: ROA wyniosła 0,96% za
1H’18 r., NPL na koniec półrocza: 8,25% (spadek -0,22 p.p. h/h).
Łączny współczynnik kapitałowy wzrósł h/h do 17,09%. (B. Michalski)
HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY W PIĄTNICY PODUCHOWNEJ Komentarz DM Banku BPS
 Koszty Banku wzrosły zarówno w ujęciu r/r oraz h/h (odpowiednio o 16% oraz 17,7%).
 Natomiast saldo rezerw netto wzrosło do poziomu 2,1 mln PLN za 1H’2018, co stanowi przyrost o 16,8% r/r.
 Poziom NPL również wzrósł do poziomu 7,52% (+1,73 p.p. r/r), z kolei łączny współczynnik kapitałowy wzrósł 0,52 p.p. h/h, do 15,05%.
 Zysk netto Banku wyniósł 1,7 mln PLN, +16,2% r/r.
 Dzięki tym zabiegom poprawia się rentowność aktywów Banku. Wskaźnik ROA wzrósł do poziomu 0,76% (0,83% dla 4Q’17 w sektorze bankowym), również rentowność kapitałów własnych Banku (ROE) wzrosła do przyzwoitego poziomu ponad 10% (co stanowi wzrost o 0,51 p.p. r/r), z kolei kredyty stanowią 64,7% wartości depozytów (LTD).
 Wyniki Banku oceniamy jako zadawalające, choć efektywność (mimo wyraźnej poprawy) ciągle wypada poniżej całego sektora bankowego. (B. Michalski)
BS W BIAŁEJ RAWSKIEJ Komentarz DM Banku BPS
 Bank wyhamował dynamikę wyniku odsetkowego (-1,1% h/h), i to mimo obniżania kosztu odsetkowego (-4,2% h/h). Wynik prowizyjny zanotował lekki spadek, do 3,0 mln zł (-0,5% h/h).
 W tym półroczu zabrakło wyniku na operacjach finansowych. W poprzedzającym półroczu był to istotny składnik (+1,0 mln zł) powiększający wyniki Banku.
 Koszty Banku kontynuują wzrosty, za 1H’18: +0,8% h/h (do 13,0 mln zł).
 W I półroczu br. mniejszym obciążeniem było saldo rezerw (3,4 mln zł, spadek o 49% h/h).
 W rezultacie Bank poprawił wynik netto za 1h’2018 rok, do 3,4 mln zł, co stanowi przyrost o 27,2% h/h.
 W 1H’18 aktywa wzrosły h/h o 2,7%, do 1 449,4 mln zł. Źródłem wzrostu było powiększenie wartości depozytów oraz kredytów netto: wzrosty h/h odpowiednio o 2,6% oraz 2,2%
 NPL Banku wzrósł się h/h o 0,32 p.p. do 16,31%. Co i tak przekracza przeciętna wartość NPL dla 10 największych banków spółdzielczych o SB>1mld zł, która wynosi 15,32% w tej grupie.
 Łączny współczynnik kapitałowy przekracza wartość zalecaną przez KNF i wynosił 14,33% na koniec 1H’18. (B. Michalski)
Pobierz Puls Parkietu Pobierz Puls Parkietu

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]