Rejestr akcjonariuszy

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapytanie przez formularz zgłoszeniowy lub o kontakt telefoniczny pod nr: 22 539 55 41 lub 22 539 55 11.


Podstawowe informacje

Dom Maklerski Banku BPS S.A. wdraża usługę prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy dla spółek niebędących spółkami publicznymi, na zasadach określonych w przepisach art. 3281 i następne Kodeksu spółek handlowych, które zaczną obowiązywać z dniem 1 marca 2021 roku.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. prowadzi rachunki papierów wartościowych oraz rejestry i depozyty aktywów niepublicznych. Aktualnie w rejestrach niepublicznych Domu Maklerskiego znajduje się ponad 2000 serii papierów wartościowych.
 
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1798), spółka niebędąca spółką publiczną obowiązana jest do zawarcia umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy z uprawnionym podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy (wybranym przez walne zgromadzenia spółki) przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Zgodnie z art. 16 ust. 2 cytowanej ustawy, pierwszego wezwania dokonuje się do 30 września 2020 r.

Kluczowe daty

30 września 2020 r. - termin na podjęcie przez WZA wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy i zawarcia umowy z tym podmiotem.
31 stycznia 2021 r. - termin na dokonanie pięciu wezwań akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce. Wezwania należy ogłaszać w odstępach od dwóch tygodni do miesiąca. Pierwsze wezwanie należy ogłosić do 30 września 2020 r.
1 marca 2021 r. - ukonstytuowanie się rejestru akcjonariuszy, utrata ważności akcji w postaci materialnej.
1 marca 2026 r. - utrata praw akcjonariuszy, którzy nie złożyli akcji w spólce, do ujawnienia ich w rejestrze akcjonariuszy.

Dostęp do rejestru

W ramach zawartej przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. ze Spółką Umowy na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy, Dom Maklerski zapewni, że Spółka oraz akcjonariusze będą mieć bieżący dostęp do wszystkich informacji ujawnionych w Rejestrze Akcjonariuszy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Każdy z akcjonariuszy indywidualnie będzie miał również dostęp do osobnego, indywidualnego rejestru posiadanych przez niego akcji. 
 
Oprócz wszystkich, obowiązkowych funkcjonalności wynikających z Kodeksu spółek handlowych, Dom Maklerski zapewni zarówno Spółce, jak i akcjonariuszom, którzy zawrą z Domem Maklerskim stosowną umowę dostęp do Rejestru Akcjonariuszy on-line.
 
Aby uzyskać dostęp przez internet wymagane będzie posiadanie loginu i haseł dostępowych, które Spółka otrzyma po podpisaniu Umowy na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy, a akcjonariusz - po podpisaniu Umowy na prowadzenie ww. rejestru czyli tzw. Rachunków Aktywów Niepublicznych („Rachunki RAN”).

Rejestr w praktyce
 
Na indywidualnym Rachunku RAN każdy z akcjonariuszy będzie miał zapisane posiadane akcje Spółki. Na Rachunkach RAN prowadzonych przez Dom Maklerski mogą być również zapisywane inne aktywa niepubliczne posiadane przez akcjonariusza (inne akcje, obligacje). Rachunki RAN funkcjonują jak rachunki papierów wartościowych. W celu podpisania Umowy na prowadzenie Rachunku RAN akcjonariusz nie będzie musiał stawiać się osobiście w siedzibie lub Punkcie Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Banku BPS – wszystkie wymagane dokumenty akcjonariusz otrzyma pocztą elektroniczną lub tradycyjną, a podpis na umowie i załącznikach może zostać złożony w obecności notariusza. 
 
W przypadku braku woli podpisania przez akcjonariusza Umowy na prowadzenie Rachunku RAN, Dom Maklerski otworzy indywidualny rachunek techniczny, na którym zostaną zapisane akcje akcjonariusza.  Do rachunków technicznych nie będzie dostępu on-line, ale każdy z akcjonariuszy będzie mógł osobiście w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. uzyskać wyciąg z tego rachunku, jak również z Rejestru Akcjonariuszy, a także składać dyspozycje, w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu spółek handlowych o rejestrze akcjonariuszy. 
 
Proponowana przez Dom Maklerski konstrukcja prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy z wykorzystaniem Rachunków RAN ma na celu przygotowanie Spółki do ewentualnej dematerializacji akcji w KDPW, jeżeli taki obwiązek w przyszłości zostałby wprowadzony przez ustawodawcę. Rachunki RAN unifikują prowadzenie wszelkich rejestrów papierów niepublicznych i umożliwią – jeżeli będzie taka potrzeba - proste włączenie akcji Spółki do centralnego depozytu. 
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz oferty cenowej prosimy o kontakt:
 
Dariusz Stasiak: tel. (22) 539 55 41
Krzysztof Jeż: tel. (22) 539 55 25
 
UWAGA:
 
Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone pod wskazanymi wyżej numerami telefonów są rejestrowane.