Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl

Informacje o Domu Maklerskim Banku BPS S.A.

 

Dom Maklerski

Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Dom Maklerski”) wchodzi
w skład grupy kapitałowej Banku BPS S.A.

Dom Maklerski został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000304923, kapitał zakładowy wynosi 6 669 000 PLN - opłacony w całości, NIP:108-000-54-18.

 Adres siedziby Domu Maklerskiego:

ul. Grzybowska 81, 00 - 844 Warszawa

Tel. (+48 22) 53 95 555, 801 321 456

Fax (+48 22) 53 95 556

e-mail: dm@dmbps.pl

www.dmbps.pl

Podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej, do której należy Dom Maklerski

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Zezwolenie

Dom Maklerski prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”).

Z mocy powszechnie obowiązującego prawa, działalność Domu Maklerskiego podlega stałemu nadzorowi KNF.

Adres siedziby KNF:

Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (+48 22) 26 25 000
Fax (+48 22) 26 25 111 (095)

www.knf.gov.pl

Metody Komunikacji

Dom Maklerski dopuszcza następujące sposoby kontaktowania się Klienta z Domem Maklerskim:

 • osobiście - w Punktach Usług Maklerskich lub Oddziałach Agenta Firmy Inwestycyjnej
 • za pośrednictwem środków technicznych - sieć telefoniczna, Internet, fax
 • pocztą tradycyjną na adres:

Dom Maklerski Banku BPS S.A.
ul. Grzybowska 81
00 - 844 Warszawa

Język komunikacji

Dom Maklerski świadczy usługi w języku polskim. Wszystkie informacje przekazywane przez Dom Maklerski przygotowywane są w języku polskim.

Zakres świadczonych usług

Dom Maklerski świadczy następujące usługi:

 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 • wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie;
 • nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych;
 • doradztwo inwestycyjne;
 • oferowanie instrumentów finansowych;
 • przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów finansowych,
  w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych;
 • udzielanie pożyczek pieniężnych na dokonanie transakcji, których przedmiotem jest jeden lub większa ilość instrumentów finansowych, w przypadku gdy transakcja jest dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki;
 • doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
 • doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
 • sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.
Zasady świadczenia usług na podstawie poszczególnych umów i aneksów

Szczegółowe zasady świadczenia usług zawiera odpowiedni regulamin będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim. 

Ryzyko inwestycyjne związane ze świadczonymi usługami

Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe zawarty jest w dokumencie Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, udostępnionym na stronie internetowej Domu Maklerskiego. Dom Maklerski informuje Klienta o ryzyku wiążącym się z inwestowaniem w instrumenty finansowe. 

Sposób przekazywania zleceń do Domu Maklerskiego

 • osobiście w Punktach Usług Maklerskich (wykaz placówek PUM dostępny jest
  na stronie www.dmbps.pl)
 • za pośrednictwem urządzeń technicznych (telefon, aplikacja internetowa):
dzwoniąc pod numer infolinii:
 + 48 22 53 95 016    opłata według cennika operatora  dla połączeń  z telefonów komórkowych i z zagranicy
 801 321 456              opłata jak za rozmowę lokalną w dni robocze  w godzinach 8:00 – 17:15

za pośrednictwem M@klernet – www.dmbps.pl, www.maklernet.pl

za pośrednictwem M@klernet Mobile - mobile.dmbps.pl, www.dmbps.pl

Podstawowe zasady ochrony aktywów Klienta

Dom Maklerski jest uczestnikiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. System rekompensat jest gwarantem ochrony aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Dom Maklerski i wypłaty środków, do wysokości określonej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) o obrocie instrumentami finansowymi w następujących przypadkach:
 • ogłoszenia upadłości Domu Maklerskiego, lub;
 • prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to,
  że majątek Domu Maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub;
 • stwierdzenia przez KNF, że Dom Maklerski z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, nie jest w stanie, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających
  z roszczeń Klientów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.
Dom Maklerski zapewnia ciągłość i bezpieczeństwo usług poprzez system zabezpieczeń awaryjnych
i procedur bezpieczeństwa także w zakresie ewidencji instrumentów finansowych oraz zachowania ciągłości działania systemów informatycznych.
Aktywa finansowe Klientów chronione są poprzez:
 • zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa usług poprzez system zabezpieczeń awaryjnych i procedur bezpieczeństwa, także w zakresie ewidencji instrumentów finansowych oraz zachowania ciągłości działania systemów informatycznych;
 • system rekompensat, o którym mowa powyżej;
 • oddzielenie ich od aktywów finansowych Domu Maklerskiego oraz innych Klientów;
 • prowadzenie ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami KDPW;
 • prowadzenie codziennego monitoringu przechowywanych na rzecz Klientów instrumentów finansowych. 

Informacja o kosztach i opłatach

Dom Maklerski pobiera opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. („Taryfa”).
Dom Maklerski na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zobowiązany jest  do odprowadzania zryczałtowanego podatku od dywidend oraz odsetek uzyskanych przez Klienta z tytułu posiadania instrumentów finansowych. Dom Maklerski zobowiązany jest do odprowadzania podatku dochodowego także w przypadku zlikwidowania przez Klienta, przed upływem określonego prawem terminu, rachunku, który pozwala Klientowi na skorzystanie z dopuszczalnego zwolnienia podatkowego.

 

Podstawowe zasady rozpatrywanie skarg i reklamacji

Klient Domu Maklerskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie świadczonych usług ma prawo złożyć skargę lub reklamację w postaci elektronicznej (poczta elektroniczna), telefonicznie albo osobiście do protokołu sporządzanego w POK przez pracownika Domu Maklerskiego i podpisywanego przez Klienta.

Dom Maklerski rozpatruje skargę, reklamację w sposób rzetelny, wnikliwy i terminowy oraz z zachowaniem obiektywizmu i poszanowania dobrych obyczajów. 

Ogólne zasady postępowania z reklamacjami:

 • Klient lub jego pełnomocnik powinien złożyć reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości, których reklamacja dotyczy;
 • Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej wraz ze stosownymi dokumentami uzasadniającymi reklamację i powinny zawierać dokładny opis nieprawidłowości oraz określenie roszczeń w stosunku do Domu Maklerskiego;
 • Dom Maklerski dopuszcza możliwość składania reklamacji za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji;
 • Dom Maklerski rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni od daty ich wpływu. 
  W przypadku sprawy skomplikowanej lub wymagającej szczegółowego postępowania wyjaśniającego lub innej uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w zdaniu pierwszym powyżej, termin rozpatrywania reklamacji może zostać przedłużony do 60 dni od daty otrzymania reklamacji;
 • Szczegółowe informacje o sposobie składania skarg i reklamacji zawiera Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna
  i Komunikat Domu Maklerskiegow sprawie określenia możliwości, terminów i miejsca składania przez klientów oraz rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących działalności Domu Maklerskiego Banku BPS S.A
 
Wszelkie pytania, sugestie, uwagi oraz skargi i reklamacje dotyczące świadczonych usług przez Dom Maklerski Klienci powinni kierować:
 
 • przekazując na adres:
Dom Maklerski Banku BPS S.A.                      
ul. Grzybowska 81
00 - 844 Warszawa
 
 • dzwoniąc pod numer infolinii + 48 22 53 95 016, 53 95 555 lub 801 321 456 (w dni robocze w godzinach 8:00 – 17:15)

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – dm@dmbps.pl

Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów

Klient Domu Maklerskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie świadczonych usług i pod warunkiem wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego ma prawo złożyć do Rzecznika Finansowego wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
Do postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Informacje o trybie pozasądowego rozwiązywania sporu oraz Rzeczniku Finansowym dostępne są na stronie www.rf.gov.pl.

 

Okres trwania umowy, prawo do jej wypowiedzenia oraz odstąpienie od umowy

Umowa zawierania jest na czas nieokreślony lub określony wskazany w umowie.
Klient oraz Dom Maklerski mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w umowie.
Klient będący konsumentem, który zawarł z Domem Maklerskim umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

 

Właściwe prawo oraz rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy, a także będącym podstawą stosunków Domu Maklerskiego z Klientem przed zawarciem umowy, jest prawo polskie.
Niezależnie od postępowania skargowego lub postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym Klient - w przypadku sporu z Domem Maklerskim -może:

 • zawrzeć ugodę na podstawie przeprowadzonych negocjacji z Domem Maklerskim,
 • przedstawić Domowi Maklerskiemu propozycję zawarcia pisemnej umowy w sprawie poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego (zapisu na sąd polubowny) przy Komisji Nadzoru Finansowego,
 • wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego.

 

Zasady postępowania w przypadku zaistnienia konfliktu interesów

Dom Maklerski świadczy na rzecz swoich Klientów usługi w sposób rzetelny, uczciwy i profesjonalny, jak również zgodny z najlepiej pojętym interesem każdego Klienta.
 
Konflikt interesów to znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Domu Maklerskiego, osoby powiązanej z Domem Maklerskim i obowiązkiem działania przez Dom Maklerski w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta, jak również znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku klientów Domu Maklerskiego.
 
Dom Maklerski dąży do unikania sytuacji wystąpienia konfliktów interesów ze swoimi Klientami poprzez wdrożenie rozwiązań organizacyjnych oraz regulacyjnych.
Dom Maklerski zarządzając konfliktami interesów wprowadza dla każdego zidentyfikowanego rodzaju konfliktu, dostosowane do jego specyfiki rozwiązania, mające na celu zarządzanie i monitorowanie konfliktu oraz zapobieganie potencjalnemu, niekorzystnemu wpływowi, jaki może on wywierać na interesy Klienta lub Klientów
 
W przypadku powstania konfliktu interesów przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich, umowa ta może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji o zaistniałych konfliktach interesów oraz potwierdzi wolę zawarcia takiej umowy z Domem Maklerskim. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem umowy
o świadczenie usług maklerskich, Dom Maklerski informuje Klienta o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz powstrzymuje się od świadczenia usługi maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy.
Szczegółowe informacje na temat zarządzania konfliktem interesów przekazywane są na żądanie Klienta.

 

Sprawozdawczość w Domu Maklerskim

Potwierdzenia zawarcia transakcji są przekazywane Klientom, nie później niż do końca następnego dnia roboczego po wykonaniu zlecenia.
 
Zakres, częstotliwość oraz forma przekazywania raportów ze świadczonych usług maklerskich, określana jest przez Dom Maklerski każdorazowo we właściwym regulaminie i umowie świadczenia usług maklerskich zawieranej z Klientem.

 
INFORMACJE DO POBRANIA

 

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]