Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl

Informacje o Domu Maklerskim Banku BPS S.A.

Dom Maklerski

Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Dom Maklerski”) wchodzi w skład grupy kapitałowej Banku BPS S.A.

Dom Maklerski został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000304923, kapitał zakładowy wynosi  6 669 000 PLN - opłacony w całości, NIP: 108-000-54-18.

Adres siedziby Domu Maklerskiego:
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
Tel. (+48 22) 53 95 555, 801 321 456
Fax (+48 22) 53 95 556
e-mail: dm@dmbps.pl
www.dmbps.pl

Podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej, do której należy Dom Maklerski

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Zezwolenie

Dom Maklerski prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”).
Z mocy powszechnie obowiązującego prawa, działalność Domu Maklerskiego podlega stałemu nadzorowi KNF.
Adres siedziby KNF:

Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (+48 22) 26 25 000
Fax (+48 22) 26 25 111 (095)
www.knf.gov.pl

Metody Komunikacji

Dom Maklerski dopuszcza następujące sposoby kontaktowania się Klienta z Domem Maklerskim:

 • osobiście - w Siedzibie Domu Maklerskiego, Punktach Usług Maklerskich lub Oddziałach Agenta Firmy Inwestycyjnej
 • za pośrednictwem środków technicznych - sieć telefoniczna, Internet, fax
 • pocztą tradycyjną na adres:

       Dom Maklerski Banku BPS S.A.
       ul. Grzybowska 81
       00-844 Warszawa

W określonych przypadkach Dom Maklerski jest zobowiązany do dokumentowania komunikacji  z klientem, w tym nagrywania rozmów telefonicznych – o czym każdorazowo Klient będzie informowany – protokołowania spotkań oraz archiwizacji komunikacji elektronicznej.

Język komunikacji

Dom Maklerski świadczy usługi w języku polskim. Wszystkie informacje przekazywane przez Dom Maklerski przygotowywane są w języku polskim.

Zakres świadczonych usług

Dom Maklerski świadczy następujące usługi:

 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 • wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie;
 • nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych;
 • doradztwo inwestycyjne;
 • oferowanie instrumentów finansowych;
 • przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych;
 • udzielanie pożyczek pieniężnych na dokonanie transakcji, których przedmiotem jest jeden lub większa ilość instrumentów finansowych w przypadku, gdy transakcja jest dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki;
 • doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
 • doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
 • sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.
 

Zasady świadczenia usług na podstawie poszczególnych umów i aneksów

Szczegółowe zasady świadczenia usług zawiera odpowiedni regulamin będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim.

Działalność za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej.

Dom Maklerski świadczy usługi za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej. Agentem Domu Maklerskiego jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Ryzyko inwestycyjne związane ze świadczonymi usługami

Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe zawarty jest w dokumencie Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, udostępnionym na stronie internetowej Domu Maklerskiego.    

Dom Maklerski informuje Klienta o ryzyku wiążącym się z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Sposób przekazywania zleceń do Domu Maklerskiego

 • osobiście w Punktach Usług Maklerskich (wykaz placówek PUM dostępny jest na stronie www.dmbps.pl)
 • za pośrednictwem urządzeń technicznych (telefon, aplikacja internetowa)
 • dzwoniąc pod numer infolinii:

+ 48 22 53 95 016         opłata według cennika operatora dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy

801 321 456                  opłata jak za rozmowę lokalną w dni robocze w godzinach 8:00 – 17:15

Dom Maklerski rejestruje, przechowuje i archiwizuje dokumenty, nagrania oraz inne nośniki informacji sporządzone lub otrzymane w związku z świadczeniem usługi  maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych Klientów oraz wykonywania tych zleceń.


Podstawowe zasady ochrony aktywów Klienta

Dom Maklerski jest uczestnikiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. System rekompensat jest gwarantem ochrony aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Dom Maklerski i wypłaty środków, do wysokości określonej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.) w następujących przypadkach:

 • ogłoszenia upadłości Domu Maklerskiego lub
 • prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to,  że majątek Domu Maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub
 • stwierdzenia przez KNF, że Dom Maklerski, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, nie jest w stanie wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń Klientów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

Dom Maklerski zapewnia ciągłość i bezpieczeństwo usług poprzez system zabezpieczeń awaryjnych i procedur bezpieczeństwa także w zakresie ewidencji instrumentów finansowych oraz zachowania ciągłości działania systemów informatycznych.

Aktywa finansowe Klientów chronione są poprzez:

 • zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa usług poprzez system zabezpieczeń awaryjnych i procedur bezpieczeństwa, także w zakresie ewidencji instrumentów finansowych oraz zachowania ciągłości działania systemów informatycznych;
 • system rekompensat, o którym mowa powyżej;
 • oddzielenie ich od aktywów finansowych Domu Maklerskiego oraz innych Klientów;
 • prowadzenie ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami KDPW;
 • prowadzenie codziennego monitoringu przechowywanych na rzecz Klientów instrumentów finansowych.

Informacja o kosztach i opłatach

Dom Maklerski pobiera opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. („Taryfa”).

W związku ze świadczeniem usługi oferowania instrumentów finansowych oraz przyjmowania zapisów na instrumenty finansowe oferowane w ofercie publicznej lub niepublicznej, Dom Maklerski otrzymuje lub może otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich. W przypadku pełnienia przez Dom Maklerski funkcji oferującego jest to wynagrodzenie otrzymywane od emitenta lub podmiotu sprzedającego instrumenty finansowe (sprzedający). Jeśli na potrzeby danej oferty sporządzany i publikowany jest prospekt emisyjny albo memorandum informacyjne, wówczas informacja o kosztach związanych z ofertą, w tym wysokość wynagrodzenia dla doradców emitenta/sprzedającego, zamieszczana jest w prospekcie emisyjnym albo w memorandum informacyjnym. Dom Maklerski w związku z kierowaniem zleceń do systemów wykonania zleceń (do którego zalicza się m.in. rynek regulowany) nie może przyjmować jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, które naruszałyby obowiązki Domu Maklerskiego związane z zarządzaniem konfliktami interesów oraz przyjmowaniem świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.

Dom Maklerski ujawnia Klientowi dane dotyczące opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych aniżeli:

 • opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne przyjmowane od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu,
 • opłaty lub prowizje niezbędne dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta.

Dom Maklerski na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zobowiązany jest do odprowadzania zryczałtowanego podatku od dywidend oraz odsetek uzyskanych przez Klienta z tytułu posiadania instrumentów finansowych. Dom Maklerski zobowiązany jest do odprowadzania podatku dochodowego także w przypadku zlikwidowania przez Klienta, przed upływem określonego prawem terminu, rachunku, który pozwala Klientowi na skorzystanie z dopuszczalnego zwolnienia podatkowego.

Podstawowe zasady rozpatrywanie skarg i reklamacji

Klient Domu Maklerskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie świadczonych usług ma prawo złożyć skargę lub reklamację w postaci elektronicznej (poczta elektroniczna), telefonicznie albo osobiście do protokołu sporządzanego w PUM przez pracownika Domu Maklerskiego i podpisywanego przez Klienta.  

Dom Maklerski rozpatruje skargę, reklamację w sposób rzetelny, wnikliwy i terminowy oraz z zachowaniem obiektywizmu i poszanowania dobrych obyczajów. 

Ogólne zasady postępowania z reklamacjami:

 • Klient lub jego pełnomocnik powinien złożyć reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości, których reklamacja dotyczy;
 • Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej wraz ze stosownymi dokumentami uzasadniającymi reklamację i powinny zawierać dokładny opis nieprawidłowości oraz określenie roszczeń w stosunku do Domu Maklerskiego;
 • Dom Maklerski dopuszcza możliwość składania reklamacji za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji (poczta elektroniczna);
 • Dom Maklerski rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni od daty ich wpływu. W przypadku sprawy skomplikowanej lub wymagającej szczegółowego postępowania wyjaśniającego lub innej uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w zdaniu pierwszym powyżej, termin rozpatrywania reklamacji może zostać przedłużony do 60 dni od daty otrzymania reklamacji;
 • Szczegółowe informacje o sposobie składania skarg i reklamacji zawiera Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna i Komunikat Domu Maklerskiego
  w sprawie określenia możliwości, terminów i miejsca składania przez klientów oraz rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących działalności Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. 

Wszelkie pytania, sugestie, uwagi oraz skargi i reklamacje dotyczące świadczonych usług przez Dom Maklerski Klienci powinni kierować:

 • przekazując na adres:

Dom Maklerski Banku BPS S.A.                 

ul. Grzybowska 81

00-844 Warszawa

 • dzwoniąc pod numer infolinii + 48 22 53 95 016, 53 95 555 lub 801 321 456

(w dni robocze w godzinach 8:00 – 17:15)

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – dm@dmbps.pl
 • za pośrednictwem Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego oraz oddziałów agenta firmy inwestycyjnej, które wykonują czynności w imieniu i na rzecz Domu Maklerskiego.

Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów

Klient Domu Maklerskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie świadczonych usług i pod warunkiem wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego ma prawo złożyć do Rzecznika Finansowego wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Do postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Informacje o trybie pozasądowego rozwiązywania sporu oraz Rzeczniku Finansowym dostępne są na stronie www.rf.gov.pl.

Okres trwania umowy, prawo do jej wypowiedzenia oraz odstąpienie od umowy

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub określony wskazany w umowie.

Klient oraz Dom Maklerski mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w umowie.

Klient będący konsumentem, który zawarł z Domem Maklerskim umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Właściwe prawo oraz rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy, a także będącym podstawą stosunków Domu Maklerskiego z Klientem przed zawarciem umowy, jest prawo polskie.

Niezależnie od postępowania skargowego lub postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym Klient - w przypadku sporu z Domem Maklerskim -może:

 • zawrzeć ugodę na podstawie przeprowadzonych negocjacji z Domem Maklerskim,
 • przedstawić Domowi Maklerskiemu propozycję zawarcia pisemnej umowy w sprawie poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego (zapisu na sąd polubowny) przy Komisji Nadzoru Finansowego,
 • wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego.

Zasady postępowania w przypadku zaistnienia konfliktu interesów

Dom Maklerski świadczy na rzecz swoich Klientów usługi w sposób rzetelny, uczciwy i profesjonalny,
jak również zgodny z najlepiej pojętym interesem każdego Klienta. 

Konflikt interesów to znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Domu Maklerskiego, osoby powiązanej z Domem Maklerskim i obowiązkiem działania przez Dom Maklerski w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta, jak również znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku klientów Domu Maklerskiego.

Dom Maklerski dąży do unikania sytuacji wystąpienia konfliktów interesów ze swoimi Klientami poprzez wdrożenie rozwiązań organizacyjnych oraz regulacyjnych.

Dom Maklerski zarządzając konfliktami interesów wprowadza dla każdego zidentyfikowanego rodzaju konfliktu, dostosowane do jego specyfiki rozwiązania, mające na celu zarządzanie i monitorowanie konfliktu oraz zapobieganie potencjalnemu, niekorzystnemu wpływowi, jaki może on wywierać na interesy Klienta lub Klientów.

W przypadku powstania konfliktu interesów przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich, umowa ta może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji o zaistniałych konfliktach interesów oraz potwierdzi wolę zawarcia takiej umowy z Domem Maklerskim. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem umowy o świadczenie usług maklerskich, Dom Maklerski informuje Klienta o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz powstrzymuje się od świadczenia usługi maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania konfliktem interesów przekazywane są na żądanie Klienta.

Sprawozdawczość w Domu Maklerskim

Potwierdzenia zawarcia transakcji są przekazywane Klientom nie później niż do końca następnego dnia roboczego po wykonaniu zlecenia, lub – jeśli tym dniem jest dzień wolny od pracy w – przed końcem następnego dnia roboczego.

Dom Maklerski przesyła Klientom, dla których przechowuje instrumenty finansowe, co najmniej raz na kwartał na trwałym nośniku zestawienie przechowywanych instrumentów finansowych, chyba, że zestawienie to przekazano już w ramach innego sprawozdania okresowego.

Dom Maklerski informuje klienta detalicznego, dla którego prowadzi rachunek maklerski obejmujący pozycje w instrumentach finansowych obarczonych wysokim ryzykiem lub transakcje na zobowiązaniach warunkowych, o zmniejszeniu się wartości początkowej każdego instrumentu o 10 %, a następnie o wielokrotność 10 %. Sprawozdawczość odbywa się osobno w odniesieniu do każdego instrumentu, chyba, że ustalono inaczej z klientem, i jest realizowana nie później niż przed końcem dnia roboczego, w którym próg ten został przekroczony, lub – jeśli przekroczenie progu nastąpiło w dniu wolnym od pracy – przed końcem następnego dnia roboczego.

Zakres, częstotliwość oraz forma przekazywania raportów ze świadczonych usług maklerskich może być dodatkowo określana przez Dom Maklerski we właściwym regulaminie i umowie świadczenia usług maklerskich zawieranej z Klientem.

 
INFORMACJE DO POBRANIA

 

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]