Papiery wartościowe

AKCJE

Papiery wartościowe charakteryzujące się dużą zmiennością cen w krótkim przedziale czasowym spowodowaną bezpośrednią sytuacją emitenta, kondycją finansową, a także trendami gospodarczymi i koniunkturą na rynku, a przyjęcie dłuższego horyzontu inwestycji ogranicza zmienność kursów.

Główne czynniki ryzyka:

  • ryzyko makroekonomiczne - wynika z wrażliwości rynku kapitałowego na krajowe i światowe czynniki makroekonomiczne zależne od tempa wzrostu gospodarczego, deficytów budżetowych i handlowych, poziomu inwestycji, popytu konsumpcyjnego, wysokości inflacji i poziomu stóp procentowych, kształtowania się cen surowców, a także sytuacji geopolitycznej,
  • ryzyko branżowe dla spółek działających w określonej branży, występują czynniki ryzyka jak: wzrost konkurencji i wahania popytu  na towary oferowane przez branżę, zmiany technologiczne; dywersyfikacja branżowa może skutecznie ograniczyć ryzyko branżowe,
  • ryzyko specyficzne - jest związane z indywidualną sytuacją spółki tj. z pracą zarządu, zmianami strategii biznesu spółki i ładu korporacyjnego, konfliktu akcjonariuszy, polityką dywidendową, zdarzeniami losowymi dotyczącymi spółki; dywersyfikacja inwestycji pomiędzy akcje różnych spółek ograniczy znacząco ten rodzaj ryzyka.

Posiadanie akcji jest obciążone ryzykiem związanym z inwestowaniem w obrocie zorganizowanym jak: ryzyko płynności, ryzyko zawieszenia lub wycofania spółki z obrotu.

 

PRAWO DO AKCJI

Uprawnia do otrzymania akcji nowej emisji spółki publicznej. Z inwestycją w PDA związane są wszystkie czynniki związane z inwestycją w akcje. Charakteryzują się większą zmiennością kursu niż same akcje. Dodatkowo inwestorzy powinni być świadomi, że w przypadku odmowy rejestracji emisji akcji przez sąd, emitent jest zobowiązany do zwrócenia posiadaczowi PDA środków wpłaconych w czasie subskrypcji według ceny emisyjnej akcji, niezależnie od zapłaconej przez niego ceny.

 

PRAWO POBORU

Jest to prawo do objęcia emisji nowych akcji, charakteryzuje się dużą zmiennością cen. Z inwestycją związane są wszystkie czynniki związane z akcjami, ponadto czas notowań jest bardzo krótki, a po określonym terminie wygasa. W przypadku nie sprzedania prawa poboru w określonym terminie, Klient powinien rozważyć potrzebę zapisania się na akcje nowej emisji.

  

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

Wystawcą warrantu subskrypcyjnego może być tylko emitent (spółka). Wyróżniamy warrant europejski (może być wykonany tylko w dniu określonym przez emitenta, jako dniu wygaśnięcia), warrant amerykański (może być wykonany w dowolnym dniu,  aż do wygaśnięcia). Charakteryzują się dużą zmiennością notowań, występuje ryzyko płynności notowań i inne czynniki tożsame z występujące przy pozycji długiej na opcjach.

Warranty opcyjne różnią się wystawcą: mogą być wystawiane przez banki i instytucje finansowe na akcje spółek znajdujących się w obrocie zorganizowanym.

 

OBLIGACJE

Są papierem wartościowym o charakterze dłużnym z występującym ryzykiem niewypłacalności emitenta, gwaranta lub poręczyciela i brakiem możliwości wywiązania się z zobowiązań. Występuje ryzyko stopy procentowej w przypadku zmiany rynkowej stopy procentowej dla obligacji o stałym oprocentowaniu. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena obligacji maleje, a w przypadku spadku rośnie.

 

CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

Papiery wartościowe emitowane przez zamknięte fundusze inwestycyjne, o wartości uzależnionej od wartości portfela inwestycyjnego funduszu. Niska płynność powoduje odchylenie ceny rynkowej od ich rzeczywistej wyceny. Występuje ryzyko selekcji papierów do funduszu przez zarządzającego, ale ograniczone przez dywersyfikację. Inwestor nie posiada aktualnego dostępu do składu portfela.

 

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

Cena jest uzależniona od wartości przyjętego wskaźnika, a emitent zobowiązuje się nabywcy do wykupu instrumentu w określonym czasie według ustalonego wzoru. Posiadają nieograniczone możliwości konstruowania strategii inwestycyjnych uniemożliwiającą określenie czynników ryzyka. Produkty w krótkim horyzoncie czasowym odznaczają się dużą zmiennością cen, lecz wydłużenie terminu inwestycyjnego ogranicza poziom zmienności.

Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]