OFERTA PUBLICZNA SPÓŁKI PLAY COMMUNICATIONS S.A.

WAŻNE INFORMACJE
Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone.
Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. ODDZIAŁ – DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO W WARSZAWIE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („DM PKO BP”), BANK ZACHODNI WBK S.A., ANI ŻADEN Z CZŁONKÓW KONSORCJUM DETALICZNEGO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ANI KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, EWENTUALNYCH ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU ORAZ (PO JEJ SPORZĄDZENIU I PUBLIKACJI) INFORMACJI O OSTATECZNEJ CENIE I LICZBIE AKCJI OFEROWANYCH W OFERCIE PUBLICZNEJ.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) pierwszą ofertą publiczną nie więcej niż 121.572.621 istniejących akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda („Akcje Oferowane”) spółki Play Communications S.A utworzonej i działającej zgodnie z prawem luksemburskim, z siedzibą w Luksemburgu przy 4/6 rue du Fort Bourbon L-1249 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga wpisanej do Rejestru Handlowego i Spółek w Luksemburgu (R.C.S. Luxembourg) pod numerem B183803 („Spółka”) („Oferta”) przez Play Holdings 1 S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu przy 2 rue du Fort Bourbon L-1249 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga wpisanej do Rejestru Handlowego i Spółek w Luksemburgu (R.C.S. Luxembourg) pod numerem B183758 („Akcjonariusz Sprzedający”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda (w tym Akcji Oferowanych) („Akcje”) („Dopuszczenie”).

W dniu 30 czerwca 2017 r. luksemburska Komisja Nadzoru Finansowego - Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”), będąca organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Luksemburgu, zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki w języku angielskim wraz z tłumaczeniem podsumowania na język polski („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem, który zostanie notyfikowany do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego w celu jego paszportowania do Polski.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o ostatecznej cenie i liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.playcommunications.com) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej DM PKO BP oraz Banku Zachodniego WBK S.A. (www.dm.pkobp.pl oraz www.dmbzwbk.pl) („Współoferujący”) oraz na stronie internetowej luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (www.bourse.lu). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, Akcjach (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, (po jej sporządzeniu i publikacji) informację o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Materiały nie stanowią oferty publicznej Akcji w Zjednoczonym Królestwie. W Zjednoczonym Królestwie nie został zatwierdzony żaden prospekt w odniesieniu do Akcji. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej są adresowane wyłącznie do (i) osób przebywających poza Zjednoczonym Królestwem, lub (ii) profesjonalnych inwestorów (ang. investment professionals) w rozumieniu Art. 19(5) Rozporządzenia wydanego na podstawie Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”) oraz (iii) osób posiadających znaczny majątek (ang. high net worth entities) i innych osób, którym mogą być zgodnie z prawem przekazane, o których mowa w Art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (wszystkie takie osoby zwane będą dalej łącznie „Uprawnionymi Osobami”). Wszelkie działania inwestycyjne, których dotyczą informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, będą dostępne tylko dla Uprawnionych Osób i będą podejmowane tylko z nimi. Osoby niebędące Uprawnionymi Osobami nie mogą podejmować działań w oparciu o informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego lub doradców tych podmiotów w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DALEJ                                     WYJDŹ

Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]