Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl

Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.

1. Zakres polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta. 
Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta (dalej: Polityka) obejmuje swym zakresem usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 94 z późniejszymi zmianami).

Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie („Dom Maklerski”) zobowiązuje się niniejszą Polityką do podejmowania działań zmierzających do uzyskania dla Klienta możliwie najlepszych wyników wykonania zlecenia, uwzględniając cenę instrumentu finansowego, koszty związane w wykonaniem zlecenia, czas zawarcia transakcji, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkość zlecenia, jego charakter oraz inne aspekty mające wpływ na wykonanie zlecenia. Działania Domu Maklerskiego w zakresie wykonywania zleceń w pierwszej kolejności uwzględniać będą warunki wskazane przez Klienta w dyspozycji.

Postanowienia Polityki mają zastosowanie do Klientów detalicznych i Klientów profesjonalnych, na rzecz których Dom Maklerski świadczy usługi w zakresie wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących instrumentów finansowych. Polityka nie ma zastosowania do klientów, którzy w relacjach z Domem Maklerskim działają jako uprawnieni kontrahenci, chyba że zażądają oni traktowania ich przez Dom Maklerski jako klientów profesjonalnych lub detalicznych.

Dom Maklerski przekazuje Klientom treść Polityki przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich. Ponadto treść Polityki jest dostępna na stronie internetowej Domu Maklerskiego.

2. Miejsca wykonywania zleceń.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. realizuje zlecenia Klientów w miejscach wykonania, które w sposób stały umożliwiają uzyskanie najlepszego wyniku dla Klienta:
 • giełdowy rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie – w zakresie instrumentów finansowych notowanych na tym rynku,
 • alternatywny system obrotu NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie – w zakresie instrumentów finansowych notowanych na tym rynku,
 • alternatywny system obrotu Catalyst organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w zakresie instrumentów finansowych notowanych na tym rynku,
 • lub inne określone w Komunikacie Domu Maklerskiego.
Dom Maklerski wykonując usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania przekazuje zlecenia Klientów do towarzystw funduszy inwestycyjnych i dla tych zleceń nie stosuje się zasad Polityki.

Dom Maklerski na podstawie zapisów regulaminu świadczenia usług może realizować zlecenia, których przedmiotem są instrumenty finansowe poza rynkiem regulowanym i alternatywnym systemem obrotu.

3.Czynniki wpływające na realizację zlecenia.

W celu uzyskania możliwie najlepszych wyników podczas realizacji zlecenia Dom Maklerski uwzględnia następujące czynniki:

 • cenę instrumentu finansowego na danym rynku,
 • koszty ponoszone przez Klienta związane z wykonywaniem i realizacją zlecenia,
 • czas zawarcia transakcji,
 • prawdopodobieństwo zawarcia transakcji i czas rozliczenia,
 • wielkości zlecenia oraz jego charakter,
 • inne aspekty mające istotny wpływ na wykonanie zlecenia.

Cena i koszty ponoszone przez Klienta są czynnikami, którym Dom Maklerski nadał najwyższe wagi. Powyższe czynniki zostały uszeregowane w zależności od nadanej im wagi, w kolejności od najwyższej do najniższej wagi.

Dom Maklerski zastrzega sobie prawo zmiany w kolejności oraz przypisanych wagach w przypadku,  gdy wymagać tego będzie indywidualny interes Klienta.

Dom Maklerski szeregując i ustalając wagi dla poszczególnych czynników, podczas realizacji zlecenia, bierze również pod uwagę:
 • kategorię, do której należy dany Klient,
 • specyfikację zlecenia,
 • cechy instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia,
 • rodzaj i specyfikację możliwych miejsc wykonania.
4. Realizacja zleceń.
Dom Maklerski wykonując zlecenia zgodnie z przyjętą Polityką stosuje następujące zasady:

 • Zlecenia Klienta realizuje się w miejscach określonych w Komunikacie Domu Maklerskiego, poprzez zawarcie transakcji na rachunek Klienta oraz w oparciu o warunki zawarte w złożonym przez Klienta zleceniu.
 • Dom Maklerski zobowiązuje się do wykonywania zleceń Klienta niezwłocznie po ich przyjęciu, w kolejności ich przyjmowania, chyba że co innego wynika z warunków wykonywania zlecenia określonych przez Klienta, charakteru zlecenia, panujących warunków rynkowych lub jeśli taka kolejność  byłaby sprzeczna z interesem Klienta.
 • Klientowi zawierającemu stosowną umowę z Domem Maklerskim zapewnia się zdalny dostęp do informacji, w tym notowań, z wykorzystaniem sieci Internet lub telefonu. Obsługa telefoniczna Klienta odbywa się za pośrednictwem infolinii lub wyznaczonych numerów telefonów. Notowania giełdowe on-line dostępne są dla wszystkich Klientów korzystających z usług internetowych.
 • Dom Maklerski może przyjąć zlecenie od Klienta określające dodatkowe warunki, które mogą wpłynąć na lepszą realizację składanej dyspozycji.
 • Informacja podawana dla Klientów bezpośrednio przed realizacją zlecenia, oparta jest na bieżących informacjach rynkowych dostępnych Domowi Maklerskiemu w momencie jej przedstawiania lub historycznych informacjach podanych publicznie i znanych Domowi Maklerskiemu w zależności od przyjmowanych zleceń do realizacji.
 • Dom Maklerski może zrealizować transakcję dla Klienta poza rynkiem regulowanym po złożeniu zlecenia i wyrażeniu przez niego zgody na takie zlecenie oraz w przypadku wykonania zlecenia na warunkach nie gorszych niż na rynku regulowanym lub
 • w przypadku, gdy Klient zażądał takiego zlecenia.
 • W przypadku, gdy Klient złoży zlecenie na instrument finansowy nie określając rynku, na którym zlecenie ma być zrealizowane, a Dom Maklerski ma możliwość realizacji takiego zlecenia co najmniej na dwóch rynkach, na których dany instrument jest notowany, Dom Maklerski dokona wyboru danego rynku na podstawie.
a)     najniższej ceny instrumentu finansowego w przypadku zleceń kupna i najwyższej ceny instrumentu finansowego w przypadku zleceń sprzedaży,
b)    najniższych kosztów realizacji zlecenia zgłoszonego przez Klienta,
c)     największego prawdopodobieństwa realizacji zlecenia ze względu na wielkość złożonego zlecenia i obrotów na danym instrumencie finansowym dotyczącym zlecenia na poszczególnych rynkach, na których Dom Maklerski ma możliwość wykonania takiego zlecenia,
d)    realizacji zlecenia i rozliczenia w najkrótszym czasie.

 • Analiza wyboru rynku na którym ma być realizowane zlecenie dokonywana jest bezpośrednio przed realizacją zlecenia Klienta z uwzględnieniem czynników ryzyka, okoliczności złożenia zlecenia oraz charakteru zlecenia.
 • Dom Maklerski może łączyć zlecenie Klienta ze zleceniami innych Klientów
 • w przypadku, gdy wykonanie takiego zlecenie nie spowoduje gorszych warunków transakcyjnych dla któregoś z Klientów. W innych okolicznościach Dom Maklerski nie realizuje zleceń Klientów poprzez ich łączenie. Realizacja połączonych zleceń następuje wg kolejności ich złożenia, w tym w szczególności w przypadku częściowego wykonania zlecenia powstałego z połączenia zleceń. Wielkość zleceń i cena nie wpływają na kolejność wykonania zleceń.
 • Zlecenia DDM wykonywane są przez Dom Maklerski zgodnie z zasadami obrotu obowiązującymi na rynku, mając na uwadze najlepiej pojęty interes Klienta.

5. Ostrzeżenie.

Niniejsza Polityka nie daje gwarancji, że w każdym przypadku zlecenie Klienta zostanie zrealizowane z najlepszym dla Klienta skutkiem. Uwzględnienie wszystkich warunków wskazanych przez Klienta może powodować niezrealizowanie zlecenia na warunkach najlepszych dla Klienta.

6. Monitoring. 
Dom Maklerski monitoruje oraz dokonuje przeglądu wdrożonych rozwiązań i stosowanej Polityki nie rzadziej niż raz na rok.
W przypadkach wystąpienia okoliczności, które trwale będą wpływać na zdolność do dalszego uzyskiwania możliwie najlepszych wyników dla Klienta, w miejscach wykonywania ustalonych zgodnie z niniejszą Polityką, Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do dokonywania, przeglądu oraz wprowadzania zmian w Polityce.

7. Istotne zmiany polityki realizacji zleceń.

Dom Maklerski informuje Klientów o istotnych zmianach Polityki, które zostaną podane do wiadomości Klientów w terminie umożliwiającym wypowiedzenie umowy z zachowaniem odpowiedniego terminu.

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]