Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl

Zasady Klasyfikacji Klientów Domu Maklerskiego

Zasady Klasyfikacji Klientów Domu Maklerskiego

W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. , Nr 183, poz.1538 z póź. zm.) dalej „Ustawa", oraz nowych aktów wykonawczych implementujących zapisy Dyrektywy MiFID, Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Dom Maklerski") wprowadził poniższe Zasady klasyfikacji Klientów Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.                                                                    

§ 1.

Dom Maklerski w ramach przeprowadzania klasyfikacji dokonuje podziału Klientów na następujące kategorie:
 1. Uprawniony kontrahent,
 2. Klient profesjonalny,
 3. Klient detaliczny.

§ 2.

Dom Maklerski przeprowadza klasyfikację Klientów przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich i informuje Klienta o przyznanej kategorii, poziomie ochrony danej kategorii Klientów oraz możliwości wystąpienia z wnioskiem o zmianę kategorii.

§ 3.

Klient profesjonalny to Klient posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalającą na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również właściwą ocenę ryzyka związanego z decyzjami inwestycyjnymi.

Klient profesjonalny to Klient będący:

 1. bankiem,
 2. firmą inwestycyjną,
 3. zakładem ubezpieczeń,
 4. funduszem inwestycyjnym lub towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
 5. funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym,
 6. towarowym domem maklerskim,
 7. podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek, transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działający w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,
 8. inną niż wskazane w punkcie 1-7 instytucją finansową,
 9. inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazani powyżej, prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym,
 10. podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej działalność równorzędną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane powyżej,
 11. przedsiębiorcom spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
  • suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20.000.000 euro,
  • osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40.000.000 euro,
  • kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2.000.000 euro
 12. jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
 13. innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
 14. podmiotem innym niż wskazane powyżej, które na swój wniosek zostały uznane przez Dom Maklerski za Klienta profesjonalnego.  

§ 4.

Uprawniony kontrahent to Klient profesjonalny, o którym mowa w § 3 punkcie 1-10 oraz 12-13, 
z którym Dom Maklerski zawiera transakcje lub pośredniczy przy ich zawieraniu transakcji w ramach:
 1. usług wykonywania zleceń,
 2. usługi przyjmowania i przekazywania zleceń,
 3. transakcji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek.

§ 5.

Klient detaliczny to Klient nie będący Klientem profesjonalnym ani Uprawnionym kontrahentem.

§ 6.

Dom Maklerski na pisemne żądanie Klienta dokonuje zmiany kategorii na związaną z niższym poziomem ochrony niż wynikający z przyznanej uprzednio temu Klientowi.

§ 7.

 1. W przypadku, gdy Klient detaliczny występuje z żądaniem przyznania kategorii Klienta profesjonalnego, zobowiązany jest do oświadczenia o spełnieniu następujących kryteriów:
  1. Klient zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość 
   w złotych 50.000 euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów,
  2. wartość portfela instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro,
  3. Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymagało wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone na jego rzecz przez Dom Maklerski na podstawie zawieranej umowy

   Równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku o zmianę kategorii Klienta z Klienta detalicznego na profesjonalnego.
 2. Klient detaliczny, o którym mowa w § 5, żądający zmiany kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego winien spełnić wymogi określone w § 7.
 3. Do Klienta, o którym mowa w ust. 2 nie stosuje się wymogów określonych § 3.
 4. Dom Maklerski może uzależnić rozpatrzenie żądania o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego od dostarczenia do Domu Maklerskiego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w ust.1 w terminie 14 dni od przedstawienia żądania przez Klienta.
 5. Dom Maklerski każdorazowo po rozpatrzeniu żądania o zmianę przypisanej Klientowi kategorii powiadamia Klienta w formie pisemnej.
 6. W przypadku uwzględnienia żądania Klienta Dom Maklerski informuje o poziomie ochrony przyznawanej przez Dom Maklerski Klientom danej kategorii.
 7. Klient zobowiązany jest do przekazania Domowi Maklerskiemu informacji o zmianie danych, które maja wpływ na możliwość traktowania Klienta jako Klienta profesjonalnego albo Uprawnionego kontrahenta.

§ 8.

Dom Maklerski może odmówić zmiany kategorii na związaną z niższym poziomem ochrony, mając na względzie zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony działalności Klienta. 

§ 9.

Dom Maklerski na pisemne żądanie Klienta dokonuje zmiany kategorii na związaną z wyższym poziomem ochrony niż wynikający z przyznanej uprzednio temu Klientowi.

§ 10.

Dom Maklerski może dokonać zmiany kategorii na związaną z wyższym poziomem ochrony z własnej inicjatywy, jeśli wejdzie w posiadanie informacji, że Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jako Klienta profesjonalnego, o czym informuje pisemnie Klienta.

§ 11.

Ostateczna decyzję o zmianie kategorii Klienta podejmuje Dom Maklerski.  

§ 12.

Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje zgodnie z kategorią przypisaną danemu Klientowi:

 1. dla Uprawnionego Kontrahenta:
  • informacje o podstawowych zasadach postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku powstania konfliktu interesów oraz - na żądanie klienta - szczegółowe informacje dotyczące tych zasad,
  • informacje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta - w przypadku powstania konfliktu interesów przed zawarciem umowy;
 2. dla Klienta Profesjonalnego:
  • informacje zawierające ogólny opis charakteru oferowanych przez Dom Maklerski usług maklerskich, które mają być świadczone na rzecz Klienta, oraz opis związanych z nim ryzyk,
  • informacja o podstawowych zasadach postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku powstania konfliktu interesów oraz - na żądanie klienta - szczegółowe informacje dotyczące tych zasad,
  • informacje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta - w przypadku powstania konfliktu interesów przed zawarciem umowy,
  • informacje o zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów profesjonalnych oraz o możliwości przedstawienia żądania traktowania Klienta profesjonalnego jako Klienta Detalicznego;
 3. dla Klienta Detalicznego:
  • informacje zawierające ogólny opis charakteru oferowanych przez Dom Maklerski usług maklerskich, które mają być świadczone na rzecz Klienta, oraz opis związanych z nim ryzyk,
  • informacja o podstawowych zasadach postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku powstania konfliktu interesów oraz - na żądanie klienta - szczegółowe informacje dotyczące tych zasad,
  • informacje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta - w przypadku powstania konfliktu interesów przed zawarciem umowy,
  • informacje dotyczące Domu Maklerskiego i prowadzonej przez Dom Maklerski działalności maklerskiej.

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]