Strona Główna

Akcje Gi Group Poland S.A. zastrzeżenie prawne

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami.

Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte udostępniane są w związku z ofertą publiczną („Oferta”) z zachowaniem prawa poboru nowo emitowanych od 1 do 39.462.332 akcji zwykłych, na okaziciela serii X („Akcje serii X”), emitowanych przez Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu do 39.462.332 Akcji serii X, do 39.462.332 praw do Akcji serii X Spółki, oraz 65.753.888 Jednostkowych Praw Poboru Akcji serii X, na rynku regulowanym (podstawowym) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie”).

Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie Prospektu (wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 kwietnia 2023 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie Akcji serii X w Polsce, a także o Dopuszczeniu.

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych. W związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem, Prospekt został udostępniony, wraz z ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi, do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: www.pl.gigroup.com oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. www.dmbps.pl.

Inwestowanie w Akcje serii X wyemitowane przez Spółkę wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta, Oferty Akcji serii X oraz Dopuszczenia. konieczna jest łączna interpretacja Prospektu, suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu.

Inwestycja w Akcje serii X oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla udziałowych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki Ryzyka". Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje serii X.

Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia akcji.

Przepisy prawa niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji, do których uzyskują Państwo dostęp. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W związku z sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, Akcje serii X  nie będą oferowane na rzecz:

  • którychkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,
  • którychkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

zapoznalem sie i przechode dalej